Regulamin


Data ostatniej aktualizacji: 11 październik 2021r.

NASZA MISJA

Platforma MyShop powstała z myślą o osobach poszukujących promocyjnych ofert dostępnych na rynku, które są zebrane w jednej aplikacji, a ponadto dostosowane są do preferencji konkretnego użytkownika.

Dzięki temu każdy użytkownik aplikacji uzyskuje dostęp do szerokiego zakresu informacji o promocjach, dedykowanych ofertach różnych przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie Polski, a także programach lojalnościowych tworzonych w oparciu o Platformę MyShop, które są mu udostępniane z uwzględnieniem jego preferencji zakupowych, wieku, płci, lokalizacji geograficznej lub też innych czynników przez niego wskazanych.

Naszą misją jest dostarczanie informacji o dedykowanych ofertach i promocjach oraz możliwościach udziału w Programach lojalnościowych, które są dopasowane do potrzeb i preferencji każdego użytkownika i pozwalają mu realizować zakupy na preferencyjnych warunkach.

§ 1 DEFINICJE

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:

 1. Aplikacja mobilna MyShop – aplikacja stanowiąca element Platformy MyShop i służąca do komunikacji na odległość z jej zasobami za pomocą sieci Internet, instalowana w pamięci Urządzenia mobilnego będącego w posiadaniu Użytkownika, umożliwiająca dostęp temu Użytkownikowi do zasobów Platformy MyShop według indywidualnych preferencji;
 2. Partnerzy handlowi – przedsiębiorca, który założył konto w ramach Platformy MyShop, zawarł z Usługodawcą umowę, której warunki określone są w niniejszym Regulaminie i może przedstawiać za pomocą Platformy MyShop swoje materiały marketingowe i promocyjne skierowane do Użytkowników, którzy dołączyli do Programu prowadzonego przez danego Partnera handlowego. Materiałami marketingowymi i promocyjnymi przedstawianymi przez Partnerów handlowych MyShop mogą być w szczególności informacje o towarach i usługach dostępnych w prowadzonych przez nich Punktach handlowych (w tym o możliwości nabycia tych towarów i usług na preferencyjnych warunkach) lub też inne informacje jak np. dotyczące szczególnych warunków dotyczących nabycia towarów lub usług, promocyjnych ofert lub szczególnych propozycji skierowanych wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydują się wziąć udział w dedykowanym Programie, w ramach którego konkretny Partner handlowy zobowiązuje się zapewnić te warunki;
 3. Platforma MyShop – system informatyczny, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz Partnerów handlowych. W skład systemu wchodzi między innymi baza danych oraz narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, panel dla Użytkowników, dedykowany panel www dla Partnera handlowego, a także Aplikacja mobilna MyShop służąca Użytkownikom do korzystania na odległość z zasobów udostępnionych w systemie według indywidualnych preferencji Użytkowników. Więcej informacji o Platformie MyShop znajduje się pod adresem www.myshop.mobi;
 4. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287., z późń.zm.), określająca uprawnienia Użytkowników jako konsumentów, a także obowiązki Usługodawcy jako przedsiębiorcy w związku z oferowaną na odległość Użytkownikom usługą oraz realizowanymi Umowami o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
 5. Program – program lojalnościowy skierowany dla Użytkowników, tworzony oraz realizowany przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop. Program ma za zadanie uatrakcyjnić ofertę produktową lub usługową Partnera handlowego, w szczególności poprzez umożliwienie Użytkownikom dokonywanie zakupu produktów lub usług na preferencyjnych warunkach udzielanych w zamian za wzięcie udziału w programie, zbieranie punktów promocyjnych a także kierowanie do Użytkowników specjalnych ofert, informacji o promocjach i wyjątkowych okazjach oraz udzielanie dodatkowych świadczeń z tytułu realizowanych zakupów;
 6. Punkty handlowe – sklepy stacjonarne, sieci sklepów, centra handlowe lub inne miejsca prowadzone przez Partnera handlowego (np. restauracje, kawiarnie, kina, teatry etc.), w których zobowiązuje się on realizować określone świadczenia w zakresie i na zasadach przedstawionych Użytkownikom w ramach Programów publikowanych w Platformie MyShop;
 7. Punkty handlowe – sklepy stacjonarne, sieci sklepów, centra handlowe lub inne miejsca prowadzone przez Partnera handlowego (np. restauracje, kawiarnie, kina, teatry etc.), w których zobowiązuje się on realizować określone świadczenia w zakresie i na zasadach przedstawionych Użytkownikom w ramach Programów publikowanych w Platformie MyShop;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem lub Partnerem handlowym a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest bezpośrednio w ramach Platformy MyShop i wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz podania przez Użytkownika lub Partnera handlowego wymaganych do zawarcia umowy danych;
 10. Urządzenie mobilne - urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy, smartphone lub tablet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Platformy MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop.mobi;
 11. Usługodawca – operator Platformy MyShop, świadczący usługi drogą elektroniczną za jej pośrednictwem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie: MyMLS.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Poniatowskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000533601 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272725429, REGON 360186320, kapitał zakładowy: 535 500 zł;
 12. Usługodawca - osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop lub za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są Partnerzy handlowi oraz reklamodawcy zamieszczający materiały reklamowe w Platformie MyShop.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop lub za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są Partnerzy handlowi oraz reklamodawcy zamieszczający materiały reklamowe w Platformie MyShop.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Platformy MyShop został wprowadzony przez Usługodawcę w celu spełnienia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) i stanowi Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem regulującym zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą i Partnerem handlowym lub Usługodawcą i Użytkownikiem, którzy zawarli za pośrednictwem Platformy MyShop umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin stanowi wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami oraz Partnerami handlowymi, korzystającymi z Platformy MyShop, która określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Partnerów handlowych oraz zasady korzystania z Platformy. Założenie konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop lub korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy MyShop wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Partnerem handlowym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie wobec Usługodawcy, Użytkownika oraz Partnera handlowego mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa konsumenckiego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca wskazuje, że Użytkownik Platformy MyShop uznawany jest za konsumenta w rozumieniu przepisów Prawa konsumenckiego. Mając to na uwadze, na podstawie niniejszego Regulaminu mogą przysługiwać mu dodatkowe uprawnienia, szczegółowo wskazane w treści Regulaminu. Uprawnienia te nie są przyznawane Partnerowi handlowemu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
 7. W przypadku gdy Partner handlowy jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą i zawiera on umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, takiemu Partnerowi handlowemu przysługują również niektóre uprawnienia Użytkownika-konsumenta, wskazane w treści niniejszego Regulaminu (Partner handlowy, któremu przysługują prawa konsumenta).
 8. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Partner handlowy oświadcza, że jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zarejestrowanym jako przedsiębiorca. W sytuacji gdy podmiot korzystający z Platformy MyShop nie prowadzi działalności gospodarczej, może korzystać z niej jako Użytkownik.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji czy Partner handlowy jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności poprzez sprawdzenie danych podanych w ramach Platformy MyShop z danymi znajdującymi się w powszechnie dostępnych rejestrach przedsiębiorców, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy.
 10. W przypadku gdy Partner handlowy nie jest przedsiębiorcą, stosownie do postanowień ust. 8, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu takiemu podmiotowi do Platformy MyShop. W takim przypadku Partner handlowy może korzystać wyłącznie z tych funkcjonalności, które są dostępne dla Użytkownika.
 11. Usługodawca udostępnia treść niniejszego Regulaminu Użytkownikowi oraz Partnerowi handlowemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dodatkowo, Regulamin przesyłany jest Użytkownikowi lub Partnerowi handlowemu w momencie założenia konta w ramach Platformy MyShop. Niezależnie od tego, aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 3 DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000533601 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272725429, REGON 360186320, kapitał zakładowy: 535 500 zł.
Szczegółowe dane teleadresowe Usługodawcy są następujące:

 • adres, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 • kontakt e-mail: kontakt@myshop.mobi
 • kontakt telefoniczny: 22 765 68 99

§ 4 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z zasobów cyfrowych dostępnych w Platformie MyShop, która umożliwia Użytkownikowi:
  1. dokonanie rejestracji indywidualnego konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop,
  2. wyświetlanie listy zawierającej Punkty handlowe oraz wyszukiwanie poszczególnych Punktów handlowych z dostępnej listy,
  3. wyświetlanie indywidualnych informacji o promocjach dostępnych w konkretnych Punktach handlowych,
  4. wyświetlanie dedykowanych ofert indywidualnych (np. ofert urodzinowych), o ograniczonym zakresie lub zasięgu terytorialnym lub skierowanych wyłącznie do określonej grupy Użytkowników (np. ze względu na ich wiek),
  5. ocenianie poszczególnych Punktów handlowych pod kątem oferowanych przez nie towarów i usług oraz poziomu obsługi klienta,
  6. wysyłanie wiadomości wewnętrznych do poszczególnych Punktów handlowych oraz otrzymywanie wiadomości od Punktów handlowych,
  7. generowanie elektronicznych indywidualnych kodów rabatowych, które mogą być następnie wykorzystywane w Punktach handlowych konkretnych Partnerów handlowych, w zakresie i na zasadach określanych przez Partnerów handlowych
  8. otrzymywanie zaproszeń, wysłanych przez Partnerów handlowych za pomocą wiadomości SMS, zachęcających do zarejestrowania się w ramach Platformy MyShop oraz przystąpienia do Programu danego Partnera handlowego,
  9. identyfikowanie Użytkownika za pomocą wskazanego przez niego w ramach Platformy MyShop numeru telefonu, w tym identyfikowanie go jako osoby, która bierze udział w Programie, utworzonym przez Partnera handlowego,
  10. otrzymywanie zaproszeń do wzięcia udziału w dedykowanych Programach lojalnościowych realizowanych przez Usługodawcę we współpracy z wybranymi Partnerami handlowymi oraz otrzymywanie informacji o możliwości wzięcia udziału w tych programach poprzez wiadomości PUSH, a także, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, wiadomości SMS oraz e-mail,
  11. używanie Aplikacji MyShop jako elektronicznej (cyfrowej) karty uczestnictwa w Programach lojalnościowych realizowanych przez Partnerów handlowych oraz Usługodawcę za pośrednictwem Platformy MyShop we współpracy z konkretnymi Partnerami handlowymi Usługodawcy, a w tym m.in.:
   • przystępowanie (zgłaszanie uczestnictwa) do konkretnego Programu lub Programów lojalnościowych,
   • uzyskiwanie dostępu do informacji o szczególnych warunkach i promocjach oferowanych w ramach Programów lojalnościowych przez Partnerów handlowych,
   • zbieranie i zapisywanie elektronicznych potwierdzeń („pieczątek”, „meldunków”) uprawniających do otrzymywania dodatkowych świadczeń bądź upustów lub warunków specjalnych na zakup produktów lub usług oferowanych przez Partnerów handlowych biorących udział w danym Programie lojalnościowym,
   • zapisywanie i przeglądanie historii dokonanych transakcji (zakupów) przez Użytkownika w poszczególnych Punktach handlowych.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Usługodawca nie obciąża Użytkowników żadnymi kosztami związanymi ze świadczonymi przez niego usługami. Użytkownicy nie ponoszą również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązania. Ewentualne koszty związane z transferem danych za pomocą sieci Internet (w tym w zakresie niezbędnym do pobrania Aplikacji mobilnej MyShop na Urządzenie mobilne oraz korzystania z Platformy MyShop i usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop lub przeglądarki internetowej) oraz wykorzystywaniem innych funkcjonalności Urządzenia mobilnego (np. takich jak geolokalizacja) Użytkownik ponosi na warunkach określonych w taryfach i cennikach obowiązujących u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

§ 5 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ PARTNERÓW HANDLOWYCH

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Partnera handlowego następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. możliwość publikowania przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop materiałów promocyjnych i reklamowych, dotyczących działalności Partnera handlowego oraz wysyłania do Użytkowników, którzy przystąpili do Programu utworzonego przez Partnera handlowego informacji z materiałami promocyjnymi i reklamowymi dotyczącymi działalności Partnera handlowego;
  2. możliwość tworzenia w ramach Platformy MyShop Programów umożliwiających Użytkownikom dokonywanie zakupu produktów lub usług na preferencyjnych warunkach udzielanych w zamian za wzięcie udziału w Programie, a także kierowanie do Użytkowników specjalnych ofert, informacji o promocjach oraz wyjątkowych okazjach i udzielanie dodatkowych świadczeń z tytułu realizowanych zakupów;
  3. możliwość wysyłania klientom Partnera handlowego zaproszeń do skorzystania z Platformy MyShop oraz przystąpienia do Programu, utworzonego przez danego Partnera handlowego, za pomocą wiadomości wysłanej na podany przez osobę numer telefonu,
  4. udostępnienie indywidualnego panelu administracyjnego dostępnego za pośrednictwem strony www, umożliwiającego korzystanie przez Partnera handlowego z następujących funkcjonalności:
   • wyświetlanie Użytkownikom dedykowanych informacji o promocjach i ofertach specjalnych (zniżki, rabaty, świadczenia dodatkowe),
   • wyświetlanie Użytkownikom informacji o prowadzonej przez Partnera handlowego działalności gospodarczej, w szczególności o ofercie jego produktów i usług oraz umiejscowieniu Punktów handlowych Partnera handlowego,
   • dokonywanie identyfikacji autentyczności cyfrowych kart lojalnościowych zapisanych w Platformie MyShop (w tym również za pomocą podanego przez Użytkownika numeru telefonu) oraz rozliczanie przysługujących Użytkownikom szczególnych warunków nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego w ramach Programu (w tym naliczanie „pieczątek” – potwierdzeń dokonania transakcji przez Użytkownika oraz rabatów z tytułu realizowanych transakcji),
   • przesyłanie materiałów promocyjnych i marketingowych Partnera handlowego skierowanych do Użytkowników, którzy przystąpili do Programu utworzonego przez Partnera handlowego, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop (w tym wiadomości PUSH, wiadomości SMS) oraz drogą mailową z uwzględnieniem ich preferencji zakupowych, cech (np. wieku, płci), lokalizacji geograficznej,
   • wyświetlenie imienia i nazwiska Użytkowników, którzy przystąpili do Programu utworzonego przez Partnera handlowego oraz ich wieku i zdjęcia,
   • wyświetlanie informacji statystycznych dotyczących zrealizowanych transakcji z wykorzystaniem Platformy MyShop, w tym w szczególności informacji o wizytach w Punkcie handlowym, informacji o posiadanych kuponach rabatowych, prawach do gratisów, upustów, świadczeń oraz innych prawach do nabywania produktów lub usług na preferencyjnych warunkach, informacji o nabyciu produktów lub usług przy użyciu kuponów rabatowych („pieczątek”), dotyczących Użytkowników, którzy dołączyli do Programu utworzonego przez Partnera handlowego.
 2. Usługodawcy w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, przysługuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nazwy oraz znaków towarowych Partnera handlowego w przypadku zamieszczenia ich przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop. W celu zapewnienia prawnych możliwości wykorzystywania przez Usługodawcę nazwy i znaków towarowych Partnera handlowego, o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner handlowy udziela Usługodawcy bezpłatnej licencji nieograniczonej terytorialnie, obowiązującej przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami. Na tej samej zasadzie Partner handlowy udziela Usługodawcy także prawa (licencji) do nieodpłatnego wykorzystywania nazwy oraz logo Partnera handlowego w materiałach marketingowych Usługodawcy dla potrzeb promocyjnych.
 3. W ramach usług świadczonych za pomocą Platformy MyShop na rzecz Partnerów handlowych, Usługodawca może umożliwić wyświetlanie za pomocą Platformy MyShop reklam w ramach telewizorów/telebimów lub innych urządzeń, spełniających wymagania wskazane przez Usługodawcę, obejmujące w szczególności posiadanie systemu operacyjnego Android w wersji 9.0 lub wyższej. Usługodawca zastrzega, że w ramach standardowych pakietów świadczenia usług zapewnia jedynie funkcjonalności umożliwiające wyświetlenie takiej reklamy za pomocą odpowiedniego oprogramowania, a nie zapewnia telewizorów/telebimów lub innego sprzętu RTV. Urządzenia tego typu mogą być zapewnione Partnerowi handlowemu na podstawie odrębnych ustaleń Stron, w tym odrębnej umowy najmu.
 4. W przypadku korzystania przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop z możliwości wyświetlania reklam, o których mowa w ust. 3, Partner handlowy wyraża zgodę na to aby w ramach Platformy MyShop i wykorzystywanego przez niego telewizora/telebimu lub innego sprzętu RTV były wyświetlane również inne reklamy niż zamieszczone bezpośrednio przez niego, tzn. reklamy pochodzące od Usługodawcy lub jego kontrahentów. Wyświetlanie reklam w tym zakresie odbywa się bez obowiązku uiszczania na rzecz Partnera handlowego dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że w umowie najmu sprzętu RTV postanowiono inaczej. Usługodawca nie zapewnia oraz nie zwraca kosztów: energii elektrycznej oraz dostępu do sieci Internet, wymaganej do funkcjonowania telewizora / telebimu w lokalu Partnera handlowego. Usługodawca zachowuje prawo do decydowania w jakiej proporcji czasowej będą wyświetlane reklamy publikowane samodzielnie przez Partnera handlowego oraz Usługodawcę lub jego kontrahentów.
 5. W sytuacji gdy Partner handlowy nie loguje się do Platformy MyShop przez okres 1 miesiąca, Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania profilu Partnera handlowego w ramach Aplikacji.

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W RAMACH PLATFORMY

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną niezbędne jest założenie przez Użytkownika lub Partnera handlowego indywidualnego konta w Platformie MyShop oraz podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. W celu założenia indywidualnego konta wymagane jest przejście przez procesu rejestracji, to jest spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu elektronicznym oraz,
  2. wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego w ramach Platformy MyShop lub też poprzez synchronizację danych z posiadanym przez Użytkownika lub Partnera handlowego kontem Google, Apple lub Facebook z formularzem elektronicznym dostępnym w Platformie MyShop,
  3. kliknięcia pola w formularzu elektronicznym umożliwiającego jego zarejestrowanie w Platformie MyShop,
  4. kliknięcia przez Użytkownika lub Partnera handlowego linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika lub Partnera handlowego podczas rejestracji.
 2. Poza podaniem danych osobowych niezbędnych do założenia indywidualnego konta i korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop, zgodnie z postanowieniami ust. 1, Użytkownik ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w następującym zakresie:
  1. na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu wysyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów handlowych za pośrednictwem wiadomości e-mail,
  2. na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub połączeń telefonicznych,
  3. na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu prowadzenia analiz dotyczących preferencji zakupowych oraz działań marketingowych umożliwiających przedstawienie Użytkownikowi dedykowanych ofert sprzedażowych przy uwzględnieniu takich czynników Użytkowników jak wiek, płeć, lokalizacja czy też dotychczasowe preferencje zakupowe, ocenione na podstawie zakupów dokonywanych przy użyciu Platformy MyShop.
 3. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 Użytkownik oraz Partner handlowy otrzymują informację o dokonanej rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Po założeniu konta w ramach Platformy MyShop, Partner handlowy może aktywować funkcjonalności Platformy MyShop przewidziane dla przedsiębiorców, co równoznaczne jest z konwersją konta na konto Partnera handlowego.
 5. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie opisanym w ust. 2 pkt 1, 2) i 3) jest dobrowolne, a ich brak nie uniemożliwia rejestracji indywidualnego konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop. Niewyrażenie zgód może jednak uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności Platformy MyShop.
 6. Lista aktualnych Partnerów handlowych, do których odnosi się zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1), 2) i 3), jest dostępna w ramach Platformy MyShop.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień, w celu skorzystania przez Partnera handlowego z funkcjonalności Platformy MyShop skierowanych do przedsiębiorców, którzy chcą promować swoje produkty oraz usługi na rzecz Użytkowników, Partner handlowy może być zobligowany do wprowadzenia danych dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w tym w szczególności charakteru tej działalności, lokalizacji placówek przeznaczonych do obsługi klientów, godzin otwarcia, zamieszczenia w ramach Platformy MyShop logo lub innych identyfikatorów graficznych czy też podania innych danych powiązanych z prowadzoną przez Partnera handlowego działalnością gospodarczą. Podanie tych danych może nastąpić poprzez automatyczne pobranie ich z wizytówki danego przedsiębiorcy, dostępnej w ramach usług Google.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz Partnera handlowego jest dobrowolne, lecz może być konieczne do założenia indywidualnego konta w Platformie MyShop i korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop.
 9. Założenie konta w ramach Platformy MyShop może być dokonane poprzez Aplikację mobilną MyShop jak również poprzez wejście na stronę internetową Platformy MyShop poprzez przeglądarkę internetową.
 10. Partner handlowy może, po podaniu przez Użytkownika numeru telefonu w momencie, gdy Użytkownik robi zakupy w Punkcie handlowym, wysłać do niego SMS z zaproszeniem do przystąpienia do danego Programu lub do zarejestrowania się w ramach Platformy MyShop. W takim przypadku Partner handlowy zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody Użytkownika, uprawniającej go do zaproszenia Użytkownika do Programu oraz rejestracji w ramach Platformy MyShop. W sytuacji, gdy dany Użytkownik nie posiada jeszcze konta w ramach Platformy MyShop (lub nie powiązał go ze swoim numerem telefonu), wysłana do niego wiadomość SMS zawiera informację o możliwości założenia takiego konta oraz o zebraniu punktów w ramach Programu prowadzonego przez Partnera handlowego. W przypadku gdy Użytkownik posiada konto w ramach Platformy MyShop otrzymuje zaproszenie do przystąpienia do konkretnego Programu, wraz z informacja o tym, że zostały do niego przypisane zebrane przez niego punkty. W sytuacji, gdy Użytkownik przystąpił już do tego Programu – zebrane przez niego punkty zostaną dodane w ramach jego konta, w ramach którego dołączył do Programu.
 11. Od momentu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu) Użytkownik oraz Partner handlowy uzyskują możliwość dostępu do indywidualnego konta w Platformie MyShop i korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca wskazuje, że usługi skierowane do Partnerów handlowych mogą być odpłatne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również Partnerowi handlowemu, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wzorcowy formularz odstąpienia od umowy, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8 WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika lub Partnera handlowego adresu e-mail oraz:
  1. dostępu do Urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS oraz dostępem do sieci Internet – w przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej MyShop, umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności Platformy MyShop,
  2. komputera osobistego (ew. tabletu lub innego narzędzia tego typu) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową – w przypadku korzystania z Platformy MyShop za pośrednictwem aplikacji webowej (dostępnej w przeglądarce internetowej).
 2. Korzystanie z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika może wymagać ponadto uruchomienia dodatkowych funkcjonalności Urządzenia mobilnego jak na przykład geolokalizacji lub aparatu fotograficznego (np. na potrzeby zeskanowania kodu promocyjnego). W przypadku gdy korzystanie z konkretnej usługi wymaga uruchomienia dodatkowych funkcjonalności w Urządzeniu mobilnym, Użytkownik jest o tym informowany w Aplikacji mobilnej MyShop i może w pełni świadomie zdecydować o uruchomieniu dodatkowych funkcjonalności. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z tego rodzaju funkcjonalności możliwe jest wyłącznie za pomocą Urządzenia mobilnego.
 3. Podczas zakładania konta Użytkownika lub Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop, konieczne jest ustalenie loginu oraz hasła w ramach Platformy. Usługodawca zaleca, aby ustalone przez Użytkownika lub Partnera handlowego hasło zawierało co najmniej 8 znaków, w tym małe i duże litery oraz co najmniej jedną cyfrę.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi oraz Partnerowi handlowemu możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej MyShop, umożliwiającej zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika lub Partnera handlowego danych w pamięci Urządzenia mobilnego. Dodatkowo, Platforma MyShop może być wykorzystywana również za pośrednictwem przeglądarki internetowej, zainstalowanej na urządzeniu typu komputer, tablet lub innym podobnym urządzeniu. Użytkownik oraz Partner handlowy odpowiadają we własnym zakresie za zastosowanie uzasadnionych środków (takich jak np. blokowanie dostępu za pomocą hasła lub kodu PIN), które zapewnią bezpieczeństwo zapisanych i przechowywanych danych w ich Urządzeniu mobilnym, komputerze, tablecie lub innym urządzeniu wykorzystywanym w celu korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na czynności konserwacyjne, serwisowe lub związane z modyfikacją Platformy MyShop. Usługodawca będzie informował Użytkowników oraz Partnerów handlowych o planowanych pracach, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz szacowanym czasie, w którym korzystanie z usług drogą elektroniczną będzie niemożliwe lub ograniczone, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni. Informacja taka będzie przekazana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika lub Partnera handlowego lub zamieszczona bezpośrednio w ramach Platformy MyShop. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników lub Partnerów handlowych, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Platformy MyShop przez dłuższy czas.

§ 9 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY MYSHOP

 1. W związku z korzystaniem z Platformy MyShop, Użytkownik oraz Partner handlowy są zobowiązani do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy,
  2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w jakimkolwiek miejscu Platformy MyShop, w szczególności: naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich (w tym w szczególności innych Użytkowników lub Partnerów handlowych), sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste Użytkowników oraz Partnerów handlowych, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji ich dotyczących niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub bez ich wyraźnej zgody,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, stanowiących nieuprawnioną ingerencję w system informatyczny Platformy MyShop (w tym jej struktury bazodanowe oraz narzędzia programowe), oraz działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy MyShop, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Platformy MyShop przez inne osoby, w tym w szczególności innych Użytkowników oraz Partnerów handlowych,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby przyczynić się do powstania szkody po stronie Usługodawcy lub innych osób korzystających z Platformy MyShop, w tym w szczególności Użytkowników oraz Partnerów handlowych.
 2. Niezależnie od powyższych postanowień, Partner handlowy jest zobowiązany do:
  1. przetwarzania danych osobowych Użytkowników wyłącznie w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. niezamieszczania w ramach Platformy MyShop tzw. „listów-łańcuszków” lub tworzenia piramid finansowych,
  3. niezamieszczania w ramach Platformy MyShop jakichkolwiek treści odnoszących się do produktów lub usług, których promowanie lub sprzedaż jest w jakikolwiek sposób ograniczona lub zabroniona przez prawo, takich jak napoje alkoholowe , których reklama zakazana jest w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119), wyroby tytoniowe, w tym papierosy elektroniczne, produkty farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, reklamy dotyczące treści pornograficznych. Dotyczy to w szczególności informowania w ramach Platformy MyShop o możliwości zakupu wskazanych produktów lub usług w placówce prowadzonej przez Partnera handlowego, informowania o promocjach tych produktów lub umożliwienia zbierania „pieczątek” w ramach cyfrowych kart lojalnościowych oraz oferowanie tych produktów w ramach benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego w ramach Programu. W celu uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie możliwe jest zamieszczanie przez Partnera Handlowego reklam piwa.
 3. W przypadku gdy Partner handlowy decyduje się na zamieszczanie reklam piwa w ramach Platformy MyShop, Partner handlowy jest zobowiązany do:
  1. Spełniania wymogów, wynikających z przepisów prawa, dotyczących reklamowania alkoholu, w tym obejmujących:
   1. niekierowanie jej do małoletnich;
   2. nieprzedstawianie osób małoletnich;
   3. niełączenie spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami;
   4. niezawieranie stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
   5. niezachęcanie do nadmiernego spożycia alkoholu;
   6. nieprzedstawianie abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
   7. niepodkreślanie wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego
   8. niewywoływania skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym.
  2. w sytuacji gdy jest to wymagane, zamieszczenie w ramach 20% powierzchni reklamy widocznych i czytelnych napisów informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim – obejmuje to m.in. wyświetlanie reklam na telebimach.

§ 10 OPŁATY

 1. Korzystanie z Platformy MyShop przez Użytkownika jest darmowe. Korzystanie z Platformy MyShop przez Partnera handlowego może wiązać się z koniecznością uiszczenia określonych opłat na rzecz Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. Rejestracja Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop jest darmowa. Wraz z rejestracją w ramach Platformy MyShop Partner handlowy uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji Platformy MyShop, określonych jako pakiet podstawowy.
 3. Korzystanie przez Partnera handlowego z części usług określonych w niniejszym Regulaminie, świadczonych przez Usługodawcę jest odpłatne. Wysokość opłat i zakres dostępnych funkcjonalności w ramach poszczególnych pakietów określony jest przez Usługodawcę w cenniku świadczenia usługi, zamieszczonym na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 uiszczane są przez Partnera handlowego z góry przed rozpoczęciem korzystania z usług, chyba że w treści opisu usługi wskazana jest płatność z dołu.
 5. Opłaty mają charakter subskrypcyjny, tj. ich uiszczenie umożliwia korzystanie z usługi przez określony czas. Po jego upływie wykonywanie usługi zostanie wstrzymane, chyba że Partner handlowy uiści opłatę za kolejny okres rozliczeniowy.
 6. Uiszczanie opłat może mieć charakter zautomatyzowany i polega na podaniu danych karty kredytowej Partnera handlowego. W takim przypadku Usługodawca będzie automatycznie pobierał opłatę z karty kredytowej przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
 7. Partner handlowy ma prawo do anulowania możliwości pobierania przez Usługodawcę opłat za korzystanie z usługi za pośrednictwem karty kredytowej Partnera handlowego. Spowoduje to jednak wstrzymanie świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz Partnera handlowego po zakończeniu okresu, co do którego opłata została uiszczona.
 8. Partner handlowy może również uiścić opłaty za pomocą systemów opłat elektronicznych, za których działanie odpowiadają podmioty zewnętrzne, współpracujące z bankami. Opłaty przekazane Usługodawcy tytułem zapłaty za korzystanie z usług określonych w niniejszej umowie, nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 9. Za pobór opłat odpowiedzialne są podmioty zewnętrzne, które działają zgodnie z postanowieniami regulaminów tych podmiotów. Są to:
  • PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, KRS: 0000274399.
 10. Usługodawca ma prawo do zmian wysokości opłat z tytułu korzystania z oferowanych usług oraz do zmiany zakresu oferowanych usług, o czym zawiadomi Partnera handlowego z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy Partner handlowy uregulował opłatę za dany okres rozliczeniowy przed zmianą jej wysokości, świadczenie usługi będzie kontynuowane, a konieczność zapłaty opłaty w zaktualizowanej wysokości odnosiła się będzie wyłącznie w stosunku do tych okresów rozliczeniowych, które nie były opłacone w momencie dokonania zmiany wysokości opłaty. Zmieniona wysokość opłat znajdzie zastosowanie do okresów rozliczeniowych, za które opłata nie została uregulowana w momencie zmiany.
 11. Do opłat, o których mowa powyżej, Usługodawca doliczy podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonania opłaty przez Partnera handlowego. Usługodawca wystawi na rzecz Partnera handlowego fakturę VAT po uiszczeniu opłaty i prześle ją w formie elektronicznej.
 12. Usługodawca może oferować na rzecz Partnera handlowego również inne usługi, w tym np. wysyłkę dodatkowych wiadomości SMS, wiadomości e-mail i wiadomości PUSH, które wymagają uiszczenia odrębnej opłaty. W takim wypadku opłata zostaje pobrana za pośrednictwem karty kredytowej podanej zgodnie z postanowieniami ust. 6 lub innych systemów płatności elektronicznej, każdorazowo po zaakceptowaniu przez Partnera handlowego warunków zakupu takiej dodatkowej usługi.
 13. W przypadku zaprzestania uiszczania przez Partnera handlowego opłat subskrypcyjnych Usługodawca wstrzymuje świadczenie usług i funkcjonalności, które są odpłatne, zgodnie z zakresem usług dotyczącym poszczególnych pakietów, o których mowa w ust. 3.

§ 11 SPRZĘT RTV

 1. Usługodawca może w ramach Platformy MyShop zaoferować Partnerowi handlowemu zawarcie odrębnej umowy najmu, w ramach którego Usługodawca udostępni Partnerowi Handlowemu Sprzęt RTV o marce, modelu i parametrach ustalonych przez Strony, służącego do wyświetlania reklam w lokalu Partnera handlowego. Najem urządzenia następuje na podstawie odrębnej umowy najmu. Usługodawca zastrzega, że zawarcie Umowy Najmu może wiązać się z uzyskaniem dodatkowych, określonych korzyści lub rabatów związanych z najmem w sytuacji gdy Partner Handlowy korzysta z odpowiedniego pakietu usług w ramach Platformy MyShop. Dotyczy to w szczególności obniżenia wysokości czynszu najmu w związku z tym, że Partner handlowy korzysta z jednego z wyższych pakietów, w ramach których świadczone są usługi dot. Platformy MyShop, zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej Usługodawcy. Decyzja o przyznaniu takiego rabatu stanowi decyzję Usługodawcy i jest ustalana w momencie zawierania umowy najmu.
 2. Usługodawca wskazuje, że rozwiązanie, wypowiedzenie lub zaprzestanie korzystania z Platformy MyShop w trakcie obowiązywania umowy najmu może skutkować ograniczeniem lub utratą prawa do rabatu lub innych świadczeń, udostępnionych Partnerowi handlowemu w związku z umową najmu. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustalone są w ramach umowy najmu.
 3. W sytuacji gdy zawarcie umowy najmu łączy się ze zmianą pakietu, w ramach którego Partner handlowy korzysta z Platformy MyShop, informacje o takim zmienionym pakiecie, w tym o wysokości wynagrodzenia za dany pakiet, funkcjonalnościach pakietu oraz innych warunkach dot. korzystania z Platformy MyShop w ramach takiego pakietu, mogą zostać zamieszczone w ramach umowy najmu lub załącznika do takiej umowy najmu.
 4. Usługodawca dopuszcza sytuację, w której umowa najmu jest zawierana przez operatora / właściciela sieci franczyzowej, zamiast bezpośrednio przez Partnera handlowego.

§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Niniejszy paragraf określa zakres odpowiedzialności Usługodawcy, Użytkownika oraz Partnera handlowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik oraz Partner handlowy ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez nich zamieszczone w Platformie MyShop, zarówno wobec Usługodawcy jak i innych Użytkowników, a także Partnerów handlowych.
 3. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika oraz Partnera handlowego wyłącznie za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca wskazuje, że odpowiedzialność względem Użytkownika, związana z uczestnictwem Użytkownika w Programie lojalnościowym, utworzonym oraz zarządzanym przez Partnera handlowego, ponoszona jest przez tego Partnera handlowego, który odpowiada za dany Program lojalnościowy. Oznacza to, że:
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Platformy MyShop przez Partnerów handlowych (lub z ich inicjatywy) lub na zlecenie Partnerów handlowych Usługodawcy, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oferty czy też informacje i warunki przedstawiane w materiałach promocyjnych i marketingowych ani za ich zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym oraz nie gwarantuje ich realizacji, a także nie zapewnia dostępności towarów i usług na zasadach i warunkach przedstawianych w ofertach, materiałach promocyjnych i marketingowych poszczególnych Partnerów handlowych. Wyłączną odpowiedzialność za realizację ofert, a także spełnienie warunków przedstawianych w materiałach promocyjnych i marketingowych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym ponosi Partner handlowy, przez którego lub na zlecenie którego zostały one zamieszczone w Platformie MyShop.
  2. Usługodawca nie odpowiada również w żadnym zakresie za treść, zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym i spełnienie przedstawianych Użytkownikom przez Partnerów handlowych ofert specjalnych, okolicznościowych lub dedykowanych dla określonej grupy Użytkowników. Za treść i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym oraz spełnienie warunków ofert, o których mowa w zdaniu poprzednim wyłączną odpowiedzialność ponoszą Partnerzy handlowi, przez których lub na zlecenie których zostały one przekazane Użytkownikom w Platformie MyShop,
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady, warunki i sposób realizacji, a także za spełnienie zobowiązań wynikających z Programów organizowanych przez Partnerów handlowych, do których Użytkownicy mogą przystąpić za pośrednictwem Platformy MyShop. Usługodawca informuje, że w takim wypadku Platforma MyShop służy do kojarzenia Użytkowników z konkretnymi Programami oraz informacjami o dostępnych dedykowanych ofertach, promocjach i świadczeniach, umożliwienia Użytkownikom wygenerowania cyfrowej karty celem zgłoszenia udziału w konkretnym Programie, a także pełni rolę elektronicznego dokumentu, którym Użytkownik może się posługiwać w relacjach z Partnerem w celach identyfikacyjnych (jako osoby uprawnionej do korzystania ze szczególnych ofert, promocji i świadczeń wynikających z konkretnego Programu) oraz w celu dokumentowania sposobu korzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Partnera możliwości i warunków przewidzianych w ramach Programu i zarządzania relacjami. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z konkretnego Programu, w tym spełnienie świadczeń, ofert oraz innych warunków określonych w materiałach promocyjnych i marketingowych wyświetlanych Użytkownikowi w ramach konkretnego Programu jest Partner handlowy tworzący dany Program. Każdy Program zawiera wyraźną informację o podmiocie odpowiedzialnym za spełnienie świadczeń, ofert oraz innych warunków określonych w materiałach promocyjnych i marketingowych wyświetlanych przez Usługodawcę Użytkownikowi.
  4. W przypadku gdy Użytkownik poweźmie wiadomość dotyczącą tego, że określone informacje, zamieszczone przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop są niezgodne ze stanem faktycznym lub wprowadzają w błąd, może zawiadomić o tym Usługodawcę, który w takim przypadku podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie opisanej przez Użytkownika kwestii.
 5. Partner handlowy ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego lub z jego inicjatywy lub inspiracji lub na zlecenie zamieszczone w ramach Platformy MyShop, w szczególności za wszelkie materiały marketingowe i promocyjne skierowane do Użytkowników, dotyczące oferowanych przez niego jako Partnera handlowego produktów i usług, ich zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym, w tym ich dostępności w Punktach handlowych Partnera handlowego lub innych miejscach, indywidualnych lub szczególnych warunków dotyczących nabycia towarów lub usług, rabatów, kodów promocyjnych, dodatkowych świadczeń, gratisów, prezentów, promocyjnych ofert lub szczególnych propozycji skierowanych wyłącznie dla Użytkowników, którzy zdecydują się wziąć udział w Programie prowadzonym przez Partnera handlowego. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim Partner handlowy ponosi zarówno względem Usługodawcy jak i innych osób, w szczególności Użytkowników wobec których zostały skierowane treści, o których mowa w zdaniu poprzednim. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zagwarantowanie realizacji wszelkich ofert, propozycji, rabatów i kodów promocyjnych, indywidualnych ofert i warunków specjalnych oraz innych warunków określonych w materiałach promocyjnych i marketingowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, a także za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym jest Partner handlowy. W sytuacji gdyby osoby trzecie (w tym Użytkownicy) zgłosiły przeciwko Usługodawcy roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Partnera handlowego, w tym niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań wynikających ze złożonych przez niego ofert, propozycji, obietnic, przyznanych warunków specjalnych, rabatów i kodów promocyjnych, szczególnych warunków przysługujących z tytułu udziału w programie lojalnościowym, gratisów, prezentów, dodatkowych świadczeń, a także innych warunków przedstawionych w materiałach promocyjnych i marketingowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, Partner handlowy zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności względem tych osób, w szczególności poprzez:
  1. podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu w postaci odparcia roszczeń lub ich zaspokojenia wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów,
  2. w przypadku wejścia w spór na drodze postępowania sądowego, podjęcie działań w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Usługodawcy z udziału w tym postępowaniu,
  3. zapłacenie w pełnej wysokości na rzecz osób trzecich kwot zasądzonych od Usługodawcy prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub decyzji odpowiednich organów.
 6. Partner handlowy oraz Usługodawca ustalają, że Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkowników oraz innych osób (w tym Partnera handlowego) z tytułu zawartych przez Partnera handlowego umów z Użytkownikami w Punktach handlowych Partnera handlowego oraz innych miejscach, w tym wynikających z tych umów zobowiązań i warunków, w tym również udzielonych gwarancji i rękojmi. Partner handlowy ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań i warunków wynikających z umów zawartych z Użytkownikami. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności względem Użytkowników oraz innych osób (w tym Partnera handlowego) z tytułu odstąpienia, wygaśnięcia lub rozwiązania w innej formie umów zawartych przez Partnera handlowego z Użytkownikami. Usługodawca oświadcza (a Partner handlowy przyjmuje bez zastrzeżeń), że nie ma prawa do reprezentowania żadnego użytkownika Platformy MyShop, w tym w szczególności Użytkowników oraz Partnera handlowego, a także nie jest uprawniony do działania w ich imieniu oraz na ich rzecz, w tym zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Partner handlowy akceptuje, że Usługodawca nie uczestniczy w jakimkolwiek etapie przyjmowania ofert oraz zawierania umów pomiędzy Użytkownikami i Partnerem handlowym.
 7. Partner handlowy ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób (w tym w szczególności pracowników i współpracowników Partnera handlowego), którym umożliwił korzystanie z Platformy MyShop, w szczególności którym udostępnił narzędzia służące do uwierzytelnienia (login, hasło) w Platformie MyShop za pośrednictwem panelu administracyjnego, jak za działania i zaniechania własne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone przez Partnera handlowego korzyści, a wynikające z działań lub zaniechań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 8. Partner handlowy jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo przed dostępem osób nieuprawnionych do zapisanych danych w Platformie MyShop, do których Partner handlowy uzyskuje dostęp. Partner jest odpowiedzialny za monitorowanie dostępu do Platformy MyShop przez osoby, o których mowa w ust. 7 (w szczególności pracowników i współpracowników Partnera handlowego).
 9. Usługodawca jest uprawniony do podejmowania następujących działań:
  1. zbadania zarzutu, czy treści wprowadzane przez Partnera handlowego naruszają warunki Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu, ich usunięcia lub skierowania żądania usunięcia danych treści,
  2. dostępu do zasobów Partnera handlowego przechowywanych w ramach Platformy MyShop, w tym wewnętrznych wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami i Partnerem handlowym w przypadku otrzymania informacji, że ich treść lub sposób przekazywania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem,
  3. dostępu do zasobów Partnera handlowego w przypadku potrzeby rozpatrzenia zgłoszonej przez Partnera handlowego lub Użytkownika reklamacji,
  4. czasowego odebrania Partnerowi handlowemu dostępu do Platformy MyShop w konsekwencji naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, co nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Usługodawcy w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich racjonalnych działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osób korzystających z Platformy MyShop, w szczególności Użytkowników oraz innych Partnerów handlowych. Usługodawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Partnera handlowego za podjęte działania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub ograniczony dostęp do Platformy MyShop oraz za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług drogą elektroniczną z przyczyn od niego niezależnych, w tym w wyniku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, w szczególności takich jak zagrożenia dla bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Platformy MyShop oraz jej stabilnego funkcjonowania. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Platformy MyShop na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub przeciwdziałania innym okolicznościom. Usługodawca nie ponosi względem Partnera handlowego odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Platformy MyShop, w przypadkach o których mowa w zdaniach poprzedzających. Nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy, wynikającej z ogólnych przepisów prawa, dotyczącej Użytkowników oraz Partnerów handlowych, którym przysługują prawa konsumenta.
 12. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony przysługującej Partnerowi handlowemu, któremu przysługują prawa konsumenta, Usługodawca nie odpowiada za szkody Partnera handlowego powstałe w związku z Platformą MyShop lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania, w tym również w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, działaniem złośliwego oprogramowania (takiego jak wirusy, trojany, spyware etc.), awarią linii lub systemu.
 13. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie korzystania z Platformy MyShop przez Partnera handlowego lub osoby, o których mowa w ust. 7, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Partnera handlowego lub Usługodawcę, Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Platformy MyShop na czas przez niego określony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera handlowego z tytułu zablokowania dostępu do Platformy MyShop, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 14. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony przysługującej Partnerowi handlowemu, któremu przysługują prawa konsumenta, , Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera handlowego z tytułu czasowego braku lub ograniczenia możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną z przyczyn o których mowa w § 8 ust. 6 Regulaminu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Platformy MyShop w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub żądania organu administracji publicznej lub innego do tego uprawnionego lub sądu polskiego lub zagranicznego, albo też wiarygodnej wiadomości o korzystaniu przez Partnera handlowego z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, mogących powodować odpowiedzialność prawną (w szczególności cywilną lub karną) po stronie Partnera handlowego lub Usługodawcy lub też mogąca prowadzić do naruszenia praw osób trzecich, do czasu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z otrzymanym zawiadomieniem, żądaniem lub wiarygodną wiadomością. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca nie ponosi względem Partnera handlowego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Platformy MyShop.
 16. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony przysługującej Partnerowi handlowemu, któremu przysługują prawa konsumenta, Usługodawca nie ponosi względem Partnera handlowego odpowiedzialności za korzystanie przez Partnera handlowego z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Partner handlowy przyjmuje do wiadomości, że tworząc Program w ramach Platformy MyShop, jest zobowiązany do jego prowadzenia (w tym realizowania świadczeń i ofert specjalnych na rzecz Użytkowników) w okresie oznaczonym jako termin obowiązywania Programu (do wyboru w panelu administracyjnym do zarządzania Programem). W przypadku zaprzestania realizowania świadczeń na rzecz Użytkowników przed terminem wskazanym jako koniec obowiązywania Programu, Partner handlowy ponosi wszelką związaną z tym odpowiedzialność względem Użytkowników. W przypadku Programów realizowanych na czas nieoznaczony, Partner programu ma prawo zakończyć Program, przy czym o podjęciu takiej decyzji oraz terminie zakończenia Programu poinformuje Uczestników za co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, poprzez notyfikację PUSH w ramach Aplikacji mobilnej MyShop.
 18. Partner handlowy przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zawieszenia Programu (lojalnościowego) z powodu braku aktywności Partnera handlowego, o którym mowa w §16 ust. 17, Partner handlowy ponosi wszelką związaną z tym odpowiedzialność względem Użytkowników.

§ 13 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik oraz Partner handlowy mają prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje wraz z:
  1. wykorzystaniem opcji usunięcia konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop, dostępnej w ramach ustawień konta
  2. otrzymaniem przez Usługodawcę wiadomości e-mail z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy, wysłanej na adres kontakt@myshop.mobi,
  3. otrzymaniem przez Usługodawcę pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, wysłanego na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika lub Partnera handlowego zgodnie z postanowieniami ust. 2, w ciągu 5 dni roboczych od momentu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Platformy MyShop ulegają wyłączeniu, a Usługodawca usuwa indywidualne konto Użytkownika lub Partnera handlowego z Platformy MyShop. Jednakże w przypadku usunięcia konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop za pomocą odpowiedniej opcji, dostępnej w ustawieniach konta, wstrzymanie świadczenia usług następuje natychmiast po potwierdzeniu przez Użytkownika tego, że chce usunąć konto.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku gdy Partner handlowy uiścił opłaty za korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Platformy MyShop, wypowiedzenie umowy następuje po upływie okresu, w związku z jakim dokonano płatności za dodatkowe funkcjonalności Platformy MyShop., chyba że Usługodawca dokona zwrotu kwoty, stanowiącej część opłaty uiszczonej przez Partnera handlowego odpowiadającej liczbie pełnych miesięcy (tzn. nierozpoczętych miesięcy korzystania z usługi) pozostałych do upływu okresu w związku z jakim została dokonana płatność.
 5. W przypadku nielogowania się przez Użytkownika przez okres 180 dni do Platformy MyShop Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Użytkownik planuje nadal korzystać z Platformy MyShop, czy nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Użytkownika z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z Platformy MyShop. Użytkownik może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje konto Użytkownika, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Partnera handlowego lub Użytkownika lub natychmiastowego rozwiązania z Użytkownikiem lub Partnerem handlowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku gdy Użytkownik lub Partner handlowy podejmują działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności takie jak:
  1. korzystają z Platformy MyShop w sposób zagrażający jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych Użytkowników lub Partnerów handlowych,
  2. naruszają prywatność innych Użytkowników lub Partnerów handlowych Platformy MyShop,
  3. naruszają zasady dot. ochrony danych osobowych Użytkowników, wskazane w treści niniejszego Regulaminu.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie umowy złożone przez Usługodawcę może być dokonane w następujący sposób: pisemnie na adres Partnera handlowego lub Użytkownika lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu rejestracji konta na Platformie MyShop.
 9. Usługodawca informuje, że dane indywidualnego konta Użytkownika lub Partnera handlowego w przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą pozostać zapisane lokalnie w pamięci Urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik lub Partner handlowy. W przypadku chęci usunięcia danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik lub Partner handlowy powinien odinstalować Aplikację mobilną MyShop wraz z danymi historycznymi zapisanymi w pamięci Urządzenia mobilnego.
 10. W sytuacji gdy Partner handlowy rozwiąże umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w czasie trwania odrębnej umowy najmu, o której mowa w § 11 Regulaminu, może to skutkować utratą dodatkowych uprawnień czy rabatów, wskazanych w takiej umowie najmu.

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Realizując obowiązki prawne wynikające w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Platformy MyShop i korzystaniem z Aplikacji mobilnej MyShop jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533601, nr NIP 5272725429, nr REGON 360186320, kapitał zakładowy 535.500 zł – dotyczy to w szczególności danych przetwarzanych w związku z założeniem oraz funkcjonowaniem konta Użytkownika w ramach Platformy MyShop, danych niezbędnych do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, danych niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania Aplikacji mobilnej MyShop lub Platformy MyShop uruchamianej w ramach przeglądarki internetowej, takich jak informacje o wykorzystywanym urządzeniu oraz przeglądarce internetowej, adres IP, adres MAC, dane dotyczące logowań i działań podejmowanych w ramach Platformy MyShop,
  2. Współadministatorami danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w związku z uczestnictwem Użytkownika w konkretnym Programie, jest Usługodawca, czyli MyMLS. com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (szczegółowe dane identyfikacyjne i kontaktowe zostały podane powyżej) oraz Partner handlowy, odpowiedzialny za utworzenie wybranego Programu i zarządzanie danym Programem. Oznacza to, iż podmioty te wspólnie odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w ramach takiego Programu. Partner handlowy, tworzący Program przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy dołączyli do danego Programu i nie przetwarza danych innych Użytkowników Platformy. Stąd też Partner handlowy przetwarza dane osobowe Użytkowników Platformy MyShop jedynie w ograniczonym zakresie i w takim zakresie przysługuje mu, wespół z Usługodawcą, status współadministratora danych osobowych osób, które przystąpiły do zarządzanego przez niego Programu. Dane identyfikacyjne i kontaktowe takiego Partnera handlowego, będącego współadministratorem danych, dostępne są w ramach Platformy MyShop, w zakładce dotyczącej konkretnego Programu, do którego przystąpił Użytkownik (Programu, w związku z którym przetwarzane są przez współadministratorów dane Użytkownika).
 2. Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych. Użytkownik może się z nim skontaktować wysyłając wiadomość na adres: iod@myshop.mobi.
 3. Przystąpienie do danego Programu przez Użytkownika równoznaczne jest z przekazaniem danych osobowych dotyczących Użytkownika Partnerowi handlowemu, odpowiedzialnemu za dany Program. Partner handlowy ma w szczególności dostęp do danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko Użytkownika), zdjęcia profilowego oraz wieku Użytkownika oraz danych dotyczących wizyt w Punktach handlowych danego Partnera handlowego, nabywanych produktach lub usługach oraz innych informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Programu, zbierania punktów, pieczątek czy też przysługujących rabatach lub nagrodach. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest warunkiem przystąpienia do danego Programu.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 w celach:
  1. zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  3. rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  4. w celu bieżącej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w związku z powyższymi celami jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na potrzeby tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Platformy MyShop oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom Użytkowników niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawną podstawą do prowadzenia tego rodzaju działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem administratora (Usługodawcy) jest właśnie zapobieganie nadużyciom, łamaniu Regulaminu i przepisów prawa, jak również tworzenie danych statystycznych związanych z funkcjonowaniem Platformy MyShop.
 6. Ponadto, za dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodą jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • wysyłania informacji handlowych, dotyczących oferowanych produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą poczty elektronicznej,
  • przekazywanie informacji handlowych, dotyczących oferowanych produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą wiadomości SMS lub rozmów telefonicznych.
  Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (Usługodawcy) jest prowadzenie działań marketingowych, obejmujących usługi świadczone przez Usługodawców oraz informacje od Partnerów handlowych Usługodawcy. Niezależnie od tego, zgody na komunikację marketingową zbierane są stosownie do przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695,875). Usługodawca wskazuje, że Partnerzy handlowi nie mają bezpośredniego dostępu do danych w postaci adresu e-mail lub nr telefonu Użytkownika, a za proces wysyłki wiadomości zawierającej informację handlową odpowiada wyłącznie Usługodawca.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Wobec Użytkowników nie będą na tej podstawie podejmowane jakiekolwiek decyzje, które ich dotyczą. Dane te mogą jednak posłużyć do kierowania do Użytkowników spersonalizowanej oferty marketingowej, biorącej pod uwagę ich dotychczasowe preferencje zakupowe, takie jak ilość, wartość i rodzaj kupowanego towaru lub zamawianych usług, korzystanie z określonych programów lojalnościowych dostępnych w ramach Platformy MyShop, lokalizację, wiek oraz płeć Użytkownika. Konsekwencją tego rodzaju działań może być przedstawianie Użytkownikowi spersonalizowanych komunikatów marketingowych, dostosowanych do jego osoby. Zgoda taka stanowi podstawę przetwarzania danych stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 2 Rozporządzenia oraz przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.
 8. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę oraz Partnera handlowego jako współadministratorów, w związku z uczestnictwem Użytkownika w konkretnym Programie, dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • W celu zawarcia oraz wykonania umowy, obejmującej uczestnictwo Użytkownika w Programie, zarządzanym przez Partnera handlowego, co obejmuje również umożliwianie Użytkownikowi zbieranie punktów/pieczątek oraz odbieranie produktów promocyjnych lub gratisów – prawną podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • W celu tworzenia danych statystycznych i analitycznych dotyczących korzystania przez Użytkowników z danego Programu, tworzonego przez Partnera handlowego – w takiej sytuacji prawna podstawą do przetwarzania danych Użytkowników jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (w tym przypadku – współadministratorów), przy czym takim interesem może być właśnie chęć tworzenia statystyk i analiz dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z danego Programu.
 9. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika, przetwarzanych w ramach Platformy MyShop są podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia:
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych - OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów Platformy MyShop - Functional Software Inc z siedzibą w San Francisco w Kalifornii
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników - Twilio Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornii,
  • podmiot świadczący usługi umożliwiające zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania z Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Analytics) oraz usługi umożliwiającej wykrywanie błędów w ramach Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Crashlytics) – usługi te świadczone są przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii,
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników – LINK Mobility Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
  Odbiorcą danych osobowych są również Partnerzy handlowi, którzy utworzyli w ramach Platformy MyShop Programy, pod warunkiem przystąpienia przez Użytkownika do danego Programu – w takiej sytuacji dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Partnera handlowego oraz Usługodawcę jako współadministratorów.
 10. Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych w ust. 9, posiada swoja siedzibę w USA, Usługodawca informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotom, które umożliwiają zawarcie specjalnych umów, obejmujących Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem. Dane te mogą być przechowywane dłużej jedynie wyjątkowo w przypadku konieczności zapobiegania oszustwom lub nadużyciom czy też spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej bądź też odszkodowawczej, nie dłużej niż przez 5 lat od momentu zakończenia świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika.
 12. W zakresie w jakim dane są przetwarzane również przez Partnera handlowego (tj. przez Usługodawcę i Partnera handlowego jako współadministratorów), przetwarzanie danych Użytkownika, który przystąpił do Programu utworzonego przez Partnera handlowego trwa przez okres uczestnictwa w danym Programie – Partner handlowy nie przetwarza danych osobowych po opuszczeniu danego Programu przez Użytkownika.
 13. Użytkownik ma prawo do:
  • żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  • cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
  • przenoszenia danych osobowych do innych usługodawców.
 14. Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, które go dotyczą. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w następujący sposób:
  • kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@myshop.mobi,
  • korzystając z funkcjonalności usuń konto, dostępnej w ramach ustawień konta Użytkownika Platformy MyShop,
  • wysyłając żądanie usunięcia danych na adres korespondencyjny Spółki: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 15. Usługodawca usuwa dane osobowe Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu żądania w tym zakresie. Usługodawca zastrzega jednak, że może odmówić ich usunięcia w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają na niego obowiązek ich przechowywania lub dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 16. Zgody, które zostały wyrażone przez Użytkowników, dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą być odwołane przez Użytkowników w każdej chwili poprzez odznaczenie „okienek” przy odpowiednich klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakładce „Moje dane” dostępnej w Platformie MyShop, z tym zastrzeżeniem, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Platformy MyShop.
 17. W zakresie w jakim dane są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Partnera handlowego jako współadministratorów, Użytkownik ma prawo do zażądania realizacji przysługujących mu praw od każdego ze współadministratorów. Niezależnie od tego, Strony (Usługodawca oraz Partner handlowy) ustaliły, że sugerowanym punktem kontaktowym dla Użytkowników, którzy chcą zażądać realizacji swoich praw, będzie Usługodawca. W związku z tym aby przyspieszyć proces udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika i umożliwić sprawne przekazanie Użytkownikowi pełni informacji, sugerowane jest aby Użytkownik kontaktował się z Usługodawcą, za pomocą danych kontaktowych wskazanych w treści niniejszego Regulaminu.
 18. Usługodawca odpowiada za przekazanie Użytkownikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, stosownie do treści przepisów Rozporządzenia. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Partnerów handlowych, którzy działają jako współadministratorzy danych, dostępne są w ramach Platformy MyShop, w zakładce dotyczącej danego Partnera handlowego oraz zarządzanych przez niego Programów.
 19. Zarówno Usługodawca jak i Partner handlowy odpowiadają względem Użytkownika za przetwarzanie jego danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim dane przetwarzane są przez te podmioty jako przez współadministratorów.
 20. Usługodawca oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadający wiążącemu się z tym ryzykiem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Zabezpieczenia obejmują w szczególności wdrożenie wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, upoważnienia limitujące sposób przetwarzania danych osobowych przez swój personel, stosowanie środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych oraz kontrolę i zabezpieczanie przepływu danych pomiędzy Platformą MyShop, a siecią publiczną.
 21. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami Rozporządzenia, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15 WSPÓŁADMINSTROWANIE

 1. Usługodawca oraz Partner handlowy ustalają, że co do zasady administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z uczestnictwem w konkretnym Programie, Partner handlowy, będący twórcą oraz podmiotem zarządzającym tym Programem, jest współadministratorem danych osobowych takiego Użytkownika, wraz z Usługodawcą. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Usługodawca oraz Partner handlowy ustalają, że Partner handlowy jest współadministratorem w stosunku do danych wyłącznie tych Użytkowników, którzy przystąpili do utworzonego przez niego Programu, a nie innych Użytkowników, którzy biorą udział w innych Programach, utworzonych przez innych Partnerów handlowych.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do informowania Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych, zgodnie z treścią przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO). Informacja ta może być przekazana Użytkownikom w szczególności w formie polityki prywatności, zamieszczonej w ramach Aplikacji mobilnej MyShop oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Partner handlowy jest zobowiązany do podania w ramach Platformy MyShop swoich kompletnych danych identyfikacyjnych i kontaktowych, w celu poinformowania osób, których dane dotyczą o tym, kto jest współadministratorem ich danych. Dane te powinny obejmować w szczególności imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę spółki prawa handlowego, będącej przedsiębiorcą, adres, NIP, nr KRS (jeśli podmiot posiada taki numer) oraz adres poczty elektronicznej Partnera handlowego. Jeżeli dany Partner handlowy powołał Inspektora Ochrony Danych, powinien podać również informacje kontaktowe dotyczące takiego Inspektora Ochrony Danych.
 4. Partner handlowy ma prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie tych Użytkowników, którzy przystąpili do utworzonego przez niego Programu w ramach Platformy MyShop. Widoczne dla Partnera handlowego dane osobowe Użytkowników obejmują imię, nazwisko oraz fakt przystąpienia przez Użytkownika do Programu utworzonego przez Partnera handlowego, jak również dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z danego Programu, informacje o dokonywanych transakcjach zakupu towarów i usług oferowanych przez Partnera handlowego, o korzystaniu przez Użytkownika z preferencyjnych ofert nabycia towarów i usług, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego w ramach Programu.
 5. Partner handlowy ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celach i środkach ustalonych w treści niniejszego Regulaminu, obejmujących:
  1. możliwość wysyłki Użytkownikom informacji o charakterze marketingowym, w przypadku wyrażenia przez Użytkowników stosownych zgód (w tym dotyczących wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej),
  2. rozliczanie przysługujących Użytkownikom szczególnych warunków nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego w ramach programu lojalnościowego (w tym naliczanie „pieczątek” – potwierdzeń dokonania transakcji przez Użytkownika oraz rabatów z tytułu realizowanych transakcji),
  3. przeglądanie listy Użytkowników, którzy dołączyli do Programu utworzonego przez Partnera handlowego, w tym ich imion, nazwisk, wieku, zdjęcia profilowego oraz przeglądanie powiązanych z tym danych statystycznych i analitycznych w tym w szczególności informacji o wizytach Użytkownika w Punkcie handlowym, informacji o posiadanych kuponach rabatowych, prawach do gratisów, upustów, świadczeń oraz innych prawach do nabywania produktów lub usług na preferencyjnych warunkach, informacji o nabyciu produktów lub usług przy użyciu kuponów rabatowych („pieczątek”).
 6. Usługodawca odpowiada za wdrożenie w ramach Platformy MyShop odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń danych, uwzględniających charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych tak aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych osobowych.
 7. W zakresie w jakim Partner handlowy przetwarza dane osobowe w ramach Platformy MyShop, również zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń tych danych, stosownie do wymogów wynikających z przepisów Rozporządzenia.
 8. Partner handlowy jest uprawniony do przetwarzania danych wyłącznie w zakresie wskazanym w ust. 5. Partner handlowy nie jest uprawniony do eksportowania danych Użytkowników z Platformy MyShop i przetwarzania ich w innych celach. Jakiekolwiek inne operacje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawartych w ramach Platformy MyShop, uznawane są za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i mogą skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę usług na rzecz Partnera handlowego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Usługodawcę od Partnera handlowego ewentualnego odszkodowania za niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem przetwarzanie danych osobowych.
 9. Partner handlowy oraz Usługodawca zobowiązują się do wzajemnego informowania o ewentualnych naruszeniach ochrony danych osobowych, w szczególności takich jak wycieki danych czy uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych przez osobę trzecią, w ciągu 24 godzin od dowiedzenia się o naruszeniu, w zakresie w jakim przetwarzają oni dane osobowe Użytkowników jako współadministratorzy. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
  1. opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacje o kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie (tj. opis naruszenia oraz jego skala),
  2. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych powołanego przez podmiot lub wskazanie innej osoby (w tym jej danych kontraktowych), od której pozostałe podmioty będą mogły otrzymać więcej informacji o zaistniałym naruszeniu,
  3. opis możliwych konsekwencji zaistniałego naruszenia,
  4. opis zastosowanych lub proponowanych przez podmiot środków mających na celu zaradzenie zaistniałemu naruszeniu, w tym środków mających na celu zminimalizowanie jego ewentualnych negatywnych skutków.
 10. Partner handlowy oraz Usługodawca zobowiązują się do współdziałania ze sobą w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w przepisach art. 32-26 Rozporządzenia.
 11. Partner handlowy zobowiązuje się zapewnić zachowanie przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy, zarówno przez siebie jak i przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia przez Partnera handlowego, jak i po jego ustaniu. Tajemnica, o której mowa w niniejszym punkcie, obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
 12. Partner handlowy oraz Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagają sobie wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym odnoszących się do dostępu do danych osobowych, otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub przenoszenia danych a także ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Użytkownika.
 13. Partner handlowy informuje Usługodawcę o jakimkolwiek żądaniu osoby, której dane dotyczą, odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych jako współadministratorzy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie i wspiera Usługodawcę w realizacji żądań osób, których dane dotyczą.
 14. Partner handlowy nie ma prawa do udostępniania danych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba że jest to wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 15. W celu weryfikacji czy Partner handlowy przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Partner handlowy umożliwia Usługodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W tym celu Usługodawca może zażądać od Partnera handlowego niezbędnych dokumentów oraz informacji, a także dokonać inspekcji siedziby Partnera handlowego, w godzinach jego działalności.
 16. Partner handlowy ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem handlowym. Partner handlowy jest zobowiązany do usunięcia lub zniszczenia danych osobowych Użytkowników niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia jej obowiązywania. Niezależnie od tego, Partner handlowy ma prawo do przetwarzania danych tylko tych Użytkowników, którzy są uczestnikami programu utworzonego przez Partnera handlowego i jest zobowiązany do usunięcia danych tych osób, które w jakikolwiek sposób wystąpiły lub przestały uczestniczyć w danym Programie.
 17. Usługodawca oraz Partner handlowy ponoszą solidarną odpowiedzialność cywilną wobec osób fizycznych, których dane przetwarzają w ramach realizacji Umowy, w zakresie w jakim przetwarzają dane osobowe jako współadministratorzy. Podmiot, który zapłacił osobie, której dane dotyczą odszkodowanie za wyrządzoną szkodę ma prawo żądać od drugiego podmiotu zwrotu wypłaconego odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ten drugi podmiot.
 18. Jeżeli w wyniku niezgodnego z prawem lub niniejszym Regulaminem przetwarzania danych osobowych przez jedną ze Stron (Usługodawcę lub Partnera handlowego), druga Strona zostanie prawomocnym orzeczeniem lub decyzją zobowiązana do wypłaty administracyjnej kary pieniężnej lub zostanie ukarany grzywną, Strona który dopuściła się niezgodnego z prawem i niniejszą Umową przetwarzania danych jest zobowiązana zrekompensować drugiej Stronie kwotę prawomocnie nałożonej administracyjnej kary pieniężnej lub orzeczonej grzywny wraz z kosztami postępowania.

§ 16 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

 1. Usługodawca oraz Partnerzy handlowi umożliwiają Użytkownikom uczestnictwo w Programach, które dotyczą promocji produktów i usług oferowanych przez Partnera handlowego, który utworzył dany Program.
 2. Program prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy MyShop i skierowany jest do jej Użytkowników.
 3. Uczestnikami Programu mogą zostać wyłącznie Użytkownicy.
 4. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Program jest uruchamiany oraz zarządzany przez Partnera handlowego. Usługodawca dostarcza techniczne i organizacyjne środki, dostępne w ramach Platformy MyShop, umożliwiające działanie Programu.
 6. Jeśli Program zostaje uruchomiony na czas nieoznaczony, Partner handlowy ma prawo do zakończenia działania Programu, przy czym o podjęciu takiej decyzji oraz terminie zakończenia Programu poinformuje Użytkowników, którzy przystąpili do Programu, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu wysłanego za pośrednictwem Platformy MyShop. Jeśli Program zostaje uruchomiony na czas oznaczony, zakończenie Programu następuje w dniu wskazanym w informacji dotyczącej danego Programu, zamieszczonej w ramach Platformy MyShop.
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie następuje poprzez dołączenie przez Użytkownika do Programu utworzonego przez Partnera handlowego.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie przez Uczestnika może nastąpić w każdej chwili i bez podawania przyczyn. W tym celu Użytkownik powinien opuścić w ramach Platformy MyShop Program utworzony przez Partnera handlowego. Opuszczenie Programu jest możliwe poprzez przesłanie elektronicznej dyspozycji na adres kontakt@myshop.mobi z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji konta na Platformie MyShop.
 9. Utrata statusu uczestnika Programu następuje również w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. W związku z dołączeniem do Programu, Użytkownik otrzymuje cyfrową kartę uczestnictwa zapisaną w ramach Platformy MyShop, umożliwiającą rozliczanie przysługujących Użytkownikom szczególnych warunków nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego w ramach Programu (w tym naliczanie „pieczątek” – potwierdzeń dokonania transakcji przez Użytkownika oraz rabatów z tytułu realizowanych transakcji). Każda karta uczestnictwa dotyczy jednego Programu, stworzonego przez Partnera handlowego. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę w ramach jednego Programu. Użytkownik może posiadać wiele kart lojalnościowych różnych Partnerów.
 11. Nabycie towarów i usług na preferencyjnych warunkach lub w oparciu o szczególne polityki rabatowe, a także uzyskanie dodatkowych świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem przez Użytkownika cyfrowej karty uczestnictwa. W tym celu Użytkownik powinien przedstawić swój numer cyfrowej karty uczestnictwa wyświetlonej w użytkowanym przez niego Urządzeniu mobilnym przed zamknięciem konkretnej transakcji w Punkcie handlowym Partnera handlowego, lub podać jego numer telefonu, zapisany w ramach Platformy MyShop.
 12. Uprawnienia Użytkownika wynikające z Programu nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
 13. Partner handlowy, który utworzył i zarządza Programem, zapewnia Użytkownikom preferencyjne warunki, szczególne polityki rabatowe i inne świadczenia określone w niniejszym paragrafie we własnym imieniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera handlowego w tym zakresie. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia rozmów z Partnerem handlowym, mających na celu skłonienie go do polubownego załatwienia sporu, przy czym nie może jednak zagwarantować ich pozytywnego zakończenia.
 14. Szczegółowe warunki dokonywania transakcji oraz preferencyjnych możliwości nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego, o których mowa powyżej, znajdują się w informacjach o Programie, zamieszczonych w ramach Platformy MyShop.
 15. W przypadku gdy Partner handlowy poinformuje Użytkowników o zamiarze zakończenia obowiązywania Programu, Użytkownik powinien wykorzystać zgromadzone w toku korzystania z Programu „pieczątki” lub inne preferencyjne warunki zakupu towarów lub usług Partnera handlowego przed zakończeniem obowiązywania Programu. Skorzystanie z preferencyjnych warunków zakupu po zakończeniu obowiązywania Programu nie jest możliwe.
 16. Świadczenia przyznawane i wydawane Użytkownikom przez Partnera handlowego mogą stanowić przychód w rozumieniu prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu.
 17. Usługodawca zachowuje prawo do czasowego wstrzymania publikacji cyfrowej karty uczestnictwa w Programie Partnera handlowego, który w okresie 1 (słownie: jednego) miesięca nie wykonał przynajmniej jednego logowania do panelu administracyjnego Platformy MyShop. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym:
  1. Usługodawca poprzez wiadomość e-mail (do Partnera handlowego) oraz wiadomość PUSH (do Użytkowników, którzy przystąpili do Programu Partnera handlowego) poinformuje o wstrzymaniu publikacji cyfrowej karty uczestnictwa;
  2. cyfrowa karta uczestnictwa w Programie Partnera handlowego zostanie ukryta dla Użytkowników, dostęp Partnera handlowego do funkcjonalności Platformy MyShop zostanie ograniczony, nabycie towarów i usług na preferencyjnych warunkach lub w oparciu o szczególne polityki rabatowe, a także uzyskanie dodatkowych świadczeń przyznanych przez Partnera handlowego dla Użytkownika, zostanie wstrzymane, Użytkownik nie będzie mógł wykorzystać z „pieczątek” zgromadzonych w toku korzystania z Programu, jak również korzystać z preferencyjnych warunków zakupu towarów lub usług Partnera handlowego.
 18. Czasowe wstrzymanie publikacji cyfrowej karty uczestnictwa w Programie, o którym mowa w §16 ust. 17 powyżej, może zostać anulowane po kontakcie Partnera handlowego z Usługodawcą oraz wyrażeniu woli dalszego, aktywnego korzystania z Platformy MyShop. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, cyfrowa karta uczestnictwa zostanie przywrócona dla Użytkowników korzystających z Programu Partnera handlowego (wraz z „pieczątkami” nabytymi do dnia wstrzymania publikacji karty uczestnictwa w Programie).
 19. W przypadku określonym w §16 ust. 17, Usługodawca nie ponosi względem Partnera handlowego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zablokowania dostępu do Platformy MyShop oraz nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Partnera handlowego wynagrodzenia przez niego uiszczonego.
 20. Usługodawca w ramach świadczonych usług umożliwia Partnerowi handlowemu skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności Platformy MyShop, obejmujących umożliwienie tworzenia Programów Lojalnościowych przez Partnera handlowego. W ramach tych dodatkowych funkcjonalności:
  1. Usługodawca umożliwia Partnerowi handlowemu zakup określonej ilości „pieczątek”, które następnie mogą być przekazywane przez Partnera Handlowego na rzecz Użytkowników, zgodnie z warunkami prowadzonego przez Partnera handlowego Programu,
  2. Cena zakupu „pieczątek” ustalana jest indywidualnie pomiędzy Partnerem handlowym i Usługodawcą. Uiszczenie ceny za „pieczątki” następuje z góry, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącymi płatności
  3. W zamian za „pieczątki” w ramach zmodyfikowanego Programu Użytkownik będzie mógł otrzymać przedmioty (nagrody), które zapewnione zostaną Partnerowi handlowemu przez Usługodawcę. Usługodawca odpowiada za zakup nagród oraz przekazanie ich Partnerowi handlowemu, a Partner handlowy za przekazywanie ich Użytkownikowi, który zebrał odpowiednią ilość „pieczątek”,
  4. Organizatorem Programu pozostaje Partner handlowy,
  5. Usługodawca zapewnia katalog nagród, który składa się z wybranych przez niego przedmiotów, które Użytkownik może otrzymać po zebraniu odpowiedniej ilości „pieczątek”,
  6. W ramach zmodyfikowanego Programu, Usługodawca odpowiada za realizację ewentualnych obowiązków podatkowych, wynikających z konieczności odprowadzenia podatku za zdobyte nagrody, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

§ 17 LICENCJA

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Platformy MyShop oraz Aplikacji mobilnej MyShop przysługują Usługodawcy i jest on uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca oświadcza, że akceptacja ani wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym korzystanie z Platformy MyShop przez Partnera handlowego lub Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą), w tym własności intelektualnej, ani jakichkolwiek umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.
 2. Wszelkie prawa majątkowe do Aplikacji oraz wszelkie prawa z nią związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy.
 3. Usługodawca udziela Partnerowi handlowemu oraz Użytkownikowi, zaś Partner handlowy oraz Użytkownik otrzymują niewyłączną, nieograniczoną w miejscu licencję uprawniającą do korzystania z Platformy MyShop, na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystywania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym wykorzystywania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Partnera handlowego,
  2. korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop,
  3. instalowania Aplikacji mobilnej MyShop w pamięci urządzenia mobilnego,
  4. uruchamiania Platformy MyShop w ramach przeglądarki internetowej, zainstalowanej na urządzeniu Partnera handlowego lub Użytkownika.
 4. Partner handlowy oraz Użytkownik zobowiązują się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Platformy MyShop przed kopiowaniem i użytkowaniem przez nieupoważnione osoby.
 5. Kod źródłowy Platformy MyShop oraz Aplikacji mobilnej MyShop stanowi i zawiera tajemnice firmowe Usługodawcy. Partner handlowy lub Użytkownik zgadzają się nie dokonywać czynności w celu poznania kodów źródłowych, w szczególności zgadzają się nie odtwarzać, dekompilować lub dezasemblerować, uzyskiwać lub zmieniać kodu źródłowego, używać go w całości lub w części do innych celów użytkowych lub edukacyjnych.
 6. Klient lub Użytkownik:
  1. zobowiązują się do użytkowania Platformy MyShop, Aplikacji mobilnej MyShop oraz wszelkich materiałów (jak np. dokumentacja dotycząca Platformy MyShop) i praw związanych z Platformą MyShop zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. nie są uprawnieni do wprowadzania jakichkolwiek zmian, poprawek, modyfikacji w ramach Platformy MyShop oraz wszelkich materiałach i prawach związanych z oprogramowaniem,
  3. nie mają prawa dokonywania lub umożliwiania dokonywania kopii Platformy MyShop oraz wszelkich materiałów i praw związanych z oprogramowaniem, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone przez niniejszy Regulamin lub prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.
 7. Udzielenie licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie następuje nieodpłatnie.

§ 18 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi oraz Partnerowi handlowemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: 03-901 Warszawa, Al. Poniatowskiego 1 lub
  2. pocztą e-mail na adres: kontakt@myshop.mobi
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik lub Partner handlowy powinien wskazać w jej treści:
  1. adres e-mail, którym Użytkownik lub Partner handlowy posługiwał się podczas rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop,
  2. imię i nazwisko,
  3. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  4. zakres żądania Użytkownika lub Partnera handlowego w związku ze złożoną reklamacją.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika lub Partnera handlowego o jej uzupełnienie, jeżeli podane informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi lub Partnerowi handlowemu drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika lub Partnera handlowego podczas rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop.

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu, przy czym wprowadzenie zmian nie może ograniczać lub uniemożliwiać skorzystania przez Użytkownika z przyznanych mu do tego czasu preferencyjnych warunków zakupu, szczególnych polityk rabatowych oraz dodatkowych świadczeń, o których mowa w § 16 Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym termin wejścia w życie zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu opublikowania w Platformie MyShop treści zmienionego Regulaminu w trybie, o którym mowa w ust. 3.
 3. O planowanej zmianie postanowień Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników oraz Partnerów handlowych na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany poprzez zamieszczenie powiadomienia z odnośnikiem do zmienionej treści Regulaminu w ramach Platformy MyShop oraz powiadomienie Użytkownika lub Partnera handlowego o zmianie Regulaminu i możliwości zapoznania się z treścią nowego Regulaminu.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu uprawnia Użytkownika lub Partnera handlowego do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik lub Partner handlowy powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą w celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie lub usunąć swoje konto Użytkownika lub Partnera handlowego.
 5. Przeniesienie przez Partnera handlowego jego praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, możliwe jest wyłącznie w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody na piśmie przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
 7. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@myshop.mobi
 8. Niżej wskazane Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  1. Załącznik nr 1 - Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu,
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021 roku
 10. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.myshop.mobi, odnośnik do treści Regulaminu zawarty jest także w ramach Platformy MyShop oraz Aplikacji mobilnej MyShop.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Platformy MyShop.mobi

Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Dotyczy to również Partnera handlowego, któremu przysługują prawa konsumenta, zgodnie z przepisami prawa i treścią Regulaminu.

W tym celu Użytkownik lub Partner handlowy, któremu przysługują prawa konsumenta powinien przesłać informację o odstąpieniu pisząc na adres e-mail: kontakt@myshop.mobi

Użytkownik lub Partner handlowy, któremu przysługują prawa konsumenta może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który znajduje się poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
MyMLS.com sp. z o.o.
Al. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
kontakt@myshop.mobi

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy MyShop

Data zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w Platformie MyShop)
……………………………………….

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty e-mail podany podczas rejestracji indywidualnego konta Użytkownika/Partnera handlowego, któremu przysługują prawa konsumenta w Platformie MyShop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .