Warunki usługi

NASZA MISJA

Platforma MyShop powstała z myślą o osobach poszukujących promocyjnych ofert dostępnych na rynku, które są zebrane w jednej aplikacji, a ponadto dostosowane do preferencji konkretnego użytkownika.

Dzięki temu każdy użytkownik aplikacji uzyskuje dostęp do szerokiego zakresu informacji o promocjach, dedykowanych ofertach oferowanych przez różnych przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie Polski, a także Programach lojalnościowych tworzonych w oparciu o Platformę MyShop, które są mu udostępniane z uwzględnieniem jego preferencji zakupowych, wieku, płci, lokalizacji geograficznej lub też innych czynników przez niego wskazanych.

Naszą misją jest dostarczanie informacji o dedykowanych ofertach i promocjach oraz możliwościach udziału w Programach lojalnościowych, które są dopasowane do potrzeb i preferencji każdego użytkownika i pozwalają mu realizować zakupy na preferencyjnych warunkach.

§ 1 DEFINICJE

 1. Aplikacja mobilna MyShop – aplikacja stanowiąca element Platformy MyShop i służąca do komunikacji na odległość z jej zasobami za pomocą sieci Internet, instalowana w pamięci Urządzenia mobilnego będącego w posiadaniu Użytkownika mobilnego, umożliwiająca dostęp temu użytkownikowi do zasobów Platformy MyShop według indywidualnych preferencji;
 2. Partnerzy handlowi – przedsiębiorcy, którzy przedstawiają za pomocą Platformy MyShop swoje materiały marketingowe i promocyjne skierowane do Użytkowników mobilnych. Materiałami marketingowymi i promocyjnymi przedstawianymi przez Partnerów handlowych MyShop w szczególności mogą być informacje o towarach i usługach dostępnych w prowadzonych przez nich punktach handlowych (w tym o możliwości nabycia tych towarów i usług na preferencyjnych warunkach) lub też inne informacje jak np. dotyczące szczególnych warunków dotyczących nabycia towarów lub usług, promocyjnych ofert lub szczególnych propozycji skierowanych wyłącznie dla Użytkowników mobilnych, którzy zdecydują się wziąć udział w dedykowanym Programie lojalnościowym, w ramach którego konkretny Partner handlowy zobowiązuje się zapewnić te warunki;
 3. Platforma MyShop – Platforma MyShop.mobi, system informatyczny, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników mobilnych. W skład systemu wchodzi między innymi baza danych oraz narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, a także Aplikacja mobilna MyShop służąca do korzystania na odległość z zasobów udostępnionych w systemie według indywidualnych preferencji Użytkowników mobilnych. Więcej informacji o Platformie MyShop znajduje się pod adresem www.myshop.mobi;
 4. Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 683, z późń.zm.), określająca uprawnienia Użytkowników mobilnych jako konsumentów, a także obowiązki Usługodawcy jako przedsiębiorcy w związku z oferowaną na odległość Użytkownikom mobilnym usługą oraz realizowanymi Umowami o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
 5. Program lojalnościowy – dedykowany program motywacyjny skierowany dla Użytkowników mobilnych, realizowany przez konkretnego Partnera handlowego za pomocą Platformy MyShop oraz we współpracy z Usługodawcą. Program lojalnościowy ma za zadanie uatrakcyjnić ofertę produktową lub usługową konkretnego Partnera handlowego w szczególności poprzez umożliwienie Użytkownikom mobilnym dokonywanie zakupu produktów lub usług na preferencyjnych warunkach udzielanych w zamian za wzięcie udziału w programie, a także kierowanie do Użytkowników mobilnych specjalnych ofert, informacji o promocjach oraz wyjątkowych okazjach oraz udzielanie dodatkowych świadczeń z tytułu realizowanych zakupów. Szczegółowe zasady korzystania z Programu lojalnościowego określają warunki programu lojalnościowego dostępne każdorazowo przy formularzu zgłoszenia do konkretnego programu.
 6. Program preferencyjnej sprzedaży – utworzony przez Partnera handlowego w ramach Platformy MyShop Program umożliwiający zautomatyzowane wysyłanie informacji handlowych oraz umożliwianiu Użytkownikom mobilnym zbierania punktów promocyjnych („pieczątek”), umożliwiających nabywanie od Partnera handlowego produktów i usług na promocyjnych warunkach, którego szczegółowe zasady ustalane są przez Usługodawcę w „Regulaminie uczestnictwa w programie preferencyjnej sprzedaży”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 7. Punkty handlowe – sklepy stacjonarne, sieci sklepów, centra handlowe oraz inne miejsca prowadzone przez Partnerów handlowych (np. restauracje, kawiarnie, kina, teatry etc.), w których zobowiązują się oni zrealizować określone świadczenia w zakresie i na zasadach przedstawionych Użytkownikom mobilnym w materiałach promocyjnych i marketingowych dostępnych w Platformie MyShop;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawierana na odległość pomiędzy Użytkownikiem mobilnym a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem;
 10. Urządzenie mobilne - urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy, smartphone lub tablet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, które umożliwia Użytkownikowi mobilnemu dostęp do Platformy MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Myshop;
 11. Usługodawca – przedsiębiorca - operator Platformy MyShop, świadczący usługi drogą elektroniczną za jej pośrednictwem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 12. Użytkownik mobilny - osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop. Użytkownikiem mobilnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są Partnerzy handlowi Usługodawcy oraz reklamodawcy zamieszczający materiały reklamowe w Platformie MyShop;
 13. Wiadomość PUSH – wiadomości przesyłane bezpośrednio na Urządzenie mobilne, z którego korzysta Użytkownik mobilny, nawet wówczas gdy Aplikacja mobilna MyShop jest uśpiona. Zawiera ona odnośnik do zasobu (np. informacji o nowej ofercie dostępnej w Platformie MyShop), z którym ma nastąpić połączenie. Urządzenie mobilne, po odebraniu takiej wiadomości, umożliwia Użytkownikowi mobilnemu bezpośrednie połączenie się ze wskazanym zasobem. W praktyce otrzymywanie wiadomości PUSH przez Użytkowników mobilnych polega na otrzymywaniu krótkich wiadomości („zajawek”) o nowych materiałach promocyjnych i marketingowych dostępnych w Platformie MyShop. Użytkownik mobilny klikając w okno wiadomości PUSH może zostać przeniesiony bezpośrednio do pełnej treści, której ta wiadomość dotyczy (np. pełnej treści oferty Partnera handlowego, nowego materiału promocyjnego lub marketingowego jak np. gazetka promocyjna etc.).

§ 2 DANE USŁUGODAWCY

Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000533601 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegółowe dane teleadresowe:

 • adres, pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo: ul. Bruna 9 lok. 124, 02-594 Warszawa
 • kontakt e-mail: kontakt@myshop.mobi
 • kontakt telefoniczny: 22 765 68 99

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawca realizując wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności prawa konsumenckiego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późń. zm.) niniejszym wprowadza do stosowania niniejszy Regulamin Platformy MyShop.mobi dla Użytkowników mobilnych.

§ 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika mobilnego z zasobów cyfrowych dostępnych w Platformie MyShop, za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop. Aplikacja mobilna MyShop umożliwia Użytkownikowi mobilnemu:
  • dokonanie rejestracji w Platformie MyShop i założenie indywidualnego konta,
  • wyświetlanie listy zawierającej Punkty handlowe oraz ich wyszukiwanie z dostępnej listy, wraz ze szczegółowymi danymi kontaktowymi, w tym wyświetlanie i wyszukiwanie Punktów handlowych według kryterium lokalizacji, w tym znajdujących się najbliżej Użytkownika mobilnego (pod warunkiem uruchomienia funkcjonalności geolokalizacji Urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik mobilny),
  • oznaczanie wybranych Punktów handlowych jako obserwowane przez Użytkownika mobilnego i dodawanie ich do listy obserwowanych,
  • wyświetlanie indywidualnych informacji o promocjach dostępnych w konkretnych Punktach handlowych, które zostały dodane przez Użytkownika mobilnego do listy obserwowanych, a także informowanie o tych promocjach poprzez wiadomości PUSH, a także, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, wiadomości SMS oraz e-mail,
  • wyświetlanie dedykowanych ofert indywidualnych (np. ofert urodzinowych), o ograniczonym zakresie lub zasięgu terytorialnym lub skierowanych wyłącznie do określonej grupy Użytkowników mobilnych (np. ze względu na ich wiek), a także informowanie o tych ofertach i promocjach poprzez wiadomości PUSH, a także, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, wiadomości SMS oraz e-mail,
  • ocenianie poszczególnych Punktów handlowych pod kątem oferowanych przez nie towarów i usług oraz poziomu obsługi klienta, poprzez oznaczanie „buźkami”,
  • wysyłanie wiadomości wewnętrznych do poszczególnych Punktów handlowych oraz otrzymywanie wiadomości od Punktów handlowych,
  • generowanie elektronicznych indywidualnych kodów rabatowych, które mogą być następnie wykorzystywane w Punktach handlowych konkretnych Partnerów handlowych, w zakresie i na zasadach określanych przez Partnerów handlowych w materiałach marketingowych i promocyjnych, które Usługodawca udostępnia Użytkownikom mobilnym za pośrednictwem Platformy MyShop,
  • otrzymywanie zaproszeń do wzięcia udziału w dedykowanych Programach lojalnościowych realizowanych przez Usługodawcę we współpracy z wybranymi Partnerami handlowymi, a także otrzymywanie informacji o możliwości wzięcia udziału w tych programach poprzez wiadomości PUSH, a także, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, wiadomości SMS oraz e-mail,
  • używanie Aplikacji mobilnej MyShop jako elektronicznej (cyfrowej) karty uczestnictwa w Programach lojalnościowych realizowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy MyShop we współpracy z konkretnymi Partnerami handlowymi Usługodawcy, na warunkach każdorazowo określonych w regulaminie danego Programu lojalnościowego, a w tym m.in.:
   • przystępowanie (zgłaszanie uczestnictwa) w konkretnym Programie lub Programach lojalnościowych a następnie uczestnictwo (zgodnie z warunkami Programu lojalnościowego),
   • uzyskiwanie dostępu do informacji o szczególnych warunkach i promocjach oferowanych w ramach Programów lojalnościowych przez Partnerów handlowych, którzy biorą w nich udział we współpracy z Usługodawcą,
   • zbieranie i zapisywanie elektronicznych potwierdzeń („pieczątek”, „meldunków”) uprawniających do otrzymywania dodatkowych świadczeń bądź upustów lub warunków specjalnych na zakup produktów lub usług oferowanych przez Partnerów handlowych biorących udział w danym Programie lojalnościowym,
   • zapisywanie i przeglądanie historii dokonanych transakcji (zakupów) przez Użytkownika mobilnego w poszczególnych Punkach handlowych oraz informacji o zaoszczędzonych kwotach wynikających z dokonanych zakupów na preferencyjnych warunkach (względem standardowych cen stosowanych przez Partnerów handlowych) w ramach konkretnych Programów lojalnościowych, w których uczestniczy Użytkownik mobilny za pośrednictwem Platformy MyShop
   • Używanie aplikacji mobilnej MyShop jako elektronicznej (cyfrowej) karty uczestnictwa w Programach preferencyjnej sprzedaży w celu dołączania do Programów preferencyjnej sprzedaży na warunkach określonych w utworzonym przez Usługodawcę regulaminie, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a w tym. m.in.
    • wyświetlanie Użytkownikom mobilnym informacji o ofercie produktów i usług Partnera Handlowego oraz umiejscowieniu Punktów handlowych Partnera Handlowego,
    • uzyskiwanie dostępu do informacji o szczególnych warunkach i promocjach oferowanych w ramach Programów lojalnościowych przez Partnerów handlowych,
    • przesyłanie materiałów promocyjnych i marketingowych Partnera Handlowego skierowanych do Użytkowników mobilnych, którzy przystąpili do prowadzonego przez Partnera Programu, za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop (w tym wiadomości SMS) oraz drogą mailową,
    • rozliczanie przysługujących Użytkownikom mobilnym szczególnych warunków nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera Handlowego w ramach programu preferencyjnej sprzedaży (w tym naliczanie „pieczątek” – potwierdzeń dokonania transakcji przez Użytkownika mobilnego oraz rabatów z tytułu realizowanych transakcji).
  • Dostęp do Platformy MyShop odbywa się za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop, którą Użytkownik mobilny instaluje w pamięci swojego Urządzenia mobilnego. Aplikację mobilną MyShop można pobrać nieodpłatnie w sklepach internetowych oferujących aplikacje na Urządzenia mobilne (np. Google Play, App Store). Aplikacja mobilna MyShop współpracuje z Urządzeniami mobilnymi, na których jest zainstalowany system operacyjny Android lub iOS.
  • Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika mobilnego dostępu do Urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS oraz dostępem do sieci Internet, a także posiadanie adresu e-mail. Korzystanie z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę może wymagać ponadto uruchomienia dodatkowych funkcjonalności Urządzenia mobilnego jak na przykład geolokalizacji lub aparatu fotograficznego (np. na potrzeby „zczytania” kodu promocyjnego). W przypadku gdy korzystanie z konkretnej usługi wymaga uruchomienia dodatkowych funkcjonalności w Urządzeniu mobilnym, Użytkownik mobilny jest o tym informowany w Aplikacji mobilnej MyShop i może w pełni świadomie zdecydować o uruchomieniu lub też nie dodatkowych funkcjonalności.
  • Korzystanie przez Użytkowników mobilnych z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Usługodawca nie obciąża Użytkowników mobilnych żadnymi kosztami związanymi ze świadczonymi przez niego usługami. Użytkownicy mobilni nie ponoszą również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązania. Ewentualne koszty związane z transferem danych za pomocą sieci Internet (w tym w zakresie niezbędnym do pobrania Aplikacji mobilnej MyShop na Urządzenie mobilne oraz korzystania z Platformy MyShop i usług świadczonych przez Usługodawcę za jej pośrednictwem) oraz wykorzystywaniem innych funkcjonalności Urządzenia mobilnego (np. takich jak geolokalizacja) Użytkownik mobilny ponosi na warunkach określonych w taryfach i cennikach obowiązujących u swojego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

§ 5 REJESTRACJA W PLATFORMIE MYSHOP

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną niezbędne jest założenie przez Użytkownika mobilnego indywidualnego konta w Platformie MyShop oraz podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do założenia indywidualnego konta w Platformie Myshop i korzystania z funkcjonalności Platformy Myshop. W celu założenia indywidualnego konta wymagane jest przejście przez Użytkownika mobilnego pełnego procesu rejestracji, to jest spełnienia łącznie następujących warunków:
  • zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu elektronicznym oraz
  • wypełnienia w sposób manualny przez Użytkownika mobilnego formularza elektronicznego dostępnego w Aplikacji mobilnej MyShop lub też poprzez synchronizację danych z posiadanego przez Użytkownika mobilnego konta Google lub Facebook z formularzem elektronicznym dostępnym w Aplikacji mobilnej MyShop,
  • kliknięcia pola w formularzu elektronicznym umożliwiającego jego zarejestrowanie w Platformie MyShop
  • w przypadku wypełnienia formularza elektronicznego, o którym mowa w pkt 2 w sposób manualny (bez synchronizacji z posiadanym kontem Google lub Facebook), w tym podaniu w ten sposób adresu e-mail – dodatkowo kliknięcia przez Użytkownika mobilnego linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika mobilnego podczas rejestracji.
 2. Poza podaniem danych osobowych niezbędnych do założenia indywidualnego konta Użytkownika mobilnego i korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop, zgodnie z postanowieniami ust. 1, Użytkownik mobilny ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w następującym zakresie:
  • na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika mobilnego przez Usługodawcę w celu wysyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów Handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wiadomości e-mail),
  • na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika mobilnego przez Usługodawcę w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub jego Partnerów Handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących,
  • na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika mobilnego przez Usługodawcę w celu prowadzenia analiz dotyczących preferencji zakupowych oraz działań marketingowych umożliwiających przedstawienie Użytkownikowi mobilnemu dedykowanych ofert sprzedażowych przy uwzględnieniu takich czynników Użytkowników mobilnych jak wiek, płeć, lokalizacja czy też dotychczasowe preferencje zakupowe, ocenione na podstawie zakupów dokonywanych przy użyciu Aplikacji mobilnej MyShop,
 3. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 Użytkownik mobilny otrzymuje informację o dokonanej rejestracji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Do wiadomości zawierającej informację o dokonanej rejestracji Usługodawca załącza dokument potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika mobilnego w zakresie opisanym w ust. 2 pkt 1, 2) i 3) jest dobrowolne, a ich brak nie uniemożliwia rejestracji indywidualnego konta Użytkownika mobilnego w ramach aplikacji. Niewyrażenie zgód może jednak uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności aplikacji.
 5. Lista aktualnych Partnerów Handlowych, do których odnosi się zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1), 2) i 3), znajduje się na stronie internetowej https://www.myshop.mobi/policies/partners

§ 6 ZAWARCIE ORAZ REALIZACJA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji w Platformie MyShop zgodnie z postanowieniami § 5, na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika mobilnego usługi drogą elektroniczną od momentu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Od momentu zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik mobilny uzyskuje możliwość dostępu do indywidualnego konta w Platformie MyShop, realizowanego za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop zainstalowanej w pamięci Urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik mobilny.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie informował Użytkowników mobilnych z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom mobilnym za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownikowi mobilnemu przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
 2. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wzorcowy formularz odstąpienia od umowy, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownikowi mobilnemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik mobilny może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@myshop.mobi lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu. W treści wiadomości Użytkownik mobilny powinien wskazać co najmniej: swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop, o którym mowa w § 5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być również złożone poprzez skorzystanie z dostępnej w Aplikacji mobilnej MyShop opcji „usuń konto” (menu Moje dane).
 3. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika mobilnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2. W takim wypadku w ciągu 4 dni roboczych od momentu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Platformy MyShop ulegają wyłączeniu, a Usługodawca usuwa indywidualne konto Użytkownika mobilnego z Platformy MyShop.
 4. W przypadku nielogowania się przez Użytkownika mobilnego przez okres 180 dni do Aplikacji mobilnej MyShop Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Użytkownik mobilny planuje nadal korzystać z aplikacji, czy nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Użytkownika mobilnego z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z aplikacji. Użytkownik mobilny może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje konto użytkownika, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika mobilnego, Usługodawca może rozwiązać zawartą z nim Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Usługodawca informuje, że dane indywidualnego konta Użytkownika mobilnego w przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną mogą pozostać zapisane lokalnie w pamięci Urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik mobilny. W przypadku chęci usunięcia danych, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik mobilny powinien odinstalować Aplikację mobilną MyShop wraz z danymi historycznymi zapisanymi w pamięci Urządzenia mobilnego.

§ 9 TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Użytkownikowi mobilnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać:
  • pisemnie na adres Usługodawcy: 02-594 Warszawa, ul. Bruna 9 lok. 124 lub
  • pocztą e-mail na adres: kontakt@myshop.mobi
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik mobilny powinien wskazać w jej treści:
  • adres e-mail, którym Użytkownik mobilny posługiwał się podczas rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop,
  • imię i nazwisko,
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  • zakres żądania Użytkownika mobilnego w związku ze złożoną reklamacją.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika mobilnego o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika mobilnego informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają uzupełnienia w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Uczestnikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi mobilnemu drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika mobilnego podczas rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA MOBILNEGO ORAZ USŁUGODAWCY

 1. Użytkownik mobilny zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik mobilny ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego zamieszczone w Platformie MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop, zarówno wobec Usługodawcy jak i innych Użytkowników mobilnych, a także Partnerów handlowych Usługodawcy.
 3. Użytkownik mobilny w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:
  • przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Usługodawcy lub Partnerom handlowym,
  • powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych w Platformie MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz Partnerów handlowych i innych Użytkowników mobilnych, w tym sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych lub obraźliwych, a także sprzecznych z Regulaminem lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników mobilnych,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Platformę MyShop (w tym jej struktury bazodanowe oraz narzędzia programowe), w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy MyShop, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu lub utrudnianiu dostępu do Platformy MyShop innym Użytkownikom mobilnym,
  • niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Platformy MyShop na szkodę Usługodawcy, Partnerów handlowych lub innych Użytkowników mobilnych.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi mobilnemu Aplikację mobilną MyShop, umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika mobilnego danych w pamięci Urządzenia mobilnego. Użytkownik mobilny odpowiada we własnym zakresie za zastosowanie uzasadnionych środków (takich jak np. blokowanie dostępu za pomocą hasła lub kodu PIN), które zapewnią bezpieczeństwo zapisanych i przechowywanych danych w jego Urządzeniu mobilnym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Użytkownik mobilny nie powinien udostępniać swojego Urządzenia mobilnego osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Platformy MyShop za pomocą jego indywidualnego konta oraz Aplikacji mobilnej MyShop. Użytkownik mobilny przyjmuje do wiadomości, że w przypadku udostępnienia użytkowanego przez siebie Urządzenia mobilnego osobom trzecim w celu korzystania przez nie z Platformy MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop ponosi on odpowiedzialność za skutki działań i zaniechań tych osób wynikłych z korzystania przez nie z Platformy MyShop z wykorzystaniem jego indywidualnego konta.
 6. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika mobilnego wyłącznie za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Platformy MyShop przez (lub z ich inicjatywy) lub na zlecenie Partnerów handlowych Usługodawcy, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oferty czy też informacje i warunki przedstawiane w materiałach promocyjnych i marketingowych ani za ich zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym oraz nie gwarantuje ich realizacji, a także nie zapewnia dostępności towarów i usług na zasadach i warunkach przedstawianych w ofertach, materiałach promocyjnych i marketingowych poszczególnych Partnerów handlowych. Wyłączną odpowiedzialność za realizację ofert, a także spełnienie warunków przedstawianych w materiałach promocyjnych i marketingowych oraz ich zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym ponosi Partner handlowy przez którego lub na zlecenie którego zostały one zamieszczone w Platformie MyShop.
 7. Usługodawca nie odpowiada również w żadnym zakresie za treść, zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym i spełnienie przedstawianych Użytkownikom mobilnym przez Partnerów handlowych ofert specjalnych, okolicznościowych lub dedykowanych dla określonej grupy Użytkowników mobilnych. Za treść i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym oraz spełnienie warunków ofert, o których mowa w zdaniu poprzednim wyłączną odpowiedzialność ponoszą Partnerzy handlowi, przez których lub na zlecenie których zostały one przekazane Użytkownikom mobilnym w Platformie MyShop.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady, warunki i sposób realizacji, a także spełnienie zobowiązań wynikających z Programów lojalnościowych oraz Programów preferencyjnej sprzedaży organizowanych we współpracy z Partnerami handlowymi, do których Użytkownicy mobilni mogą przystąpić za pośrednictwem Platformy MyShop. Usługodawca informuje, że w takim wypadku Platforma MyShop służy do kojarzenia Użytkowników mobilnych z konkretnymi Programami lojalnościowymi oraz Programami preferencyjnej sprzedaży oraz informacjami o dostępnych w tych programach dedykowanych ofertach, promocjach i świadczeniach, umożliwienia Użytkownikom mobilnym wygenerowania cyfrowej karty zgłoszenia udziału w konkretnym Programie lojalnościowym oraz Programie preferencyjnej sprzedaży, a także pełni rolę elektronicznego dokumentu, którym Użytkownik mobilny może się posługiwać w relacjach z Partnerem handlowym biorącym udział w Programie lojalnościowym (oraz Programie preferencyjnej sprzedaży) w celach identyfikacyjnych (jako osoby uprawnionej do korzystania ze szczególnych ofert, promocji i świadczeń wynikających z konkretnego Programu lojalnościowego lub Programu preferencyjnej sprzedaży) oraz w celu dokumentowania sposobu korzystania przez Użytkownika mobilnego z oferowanych przez Partnera handlowego możliwości i warunków przewidzianych w ramach Programu lojalnościowego (oraz Programu preferencyjnej sprzedaży) i zarządzania relacjami. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za spełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z konkretnego Programu lojalnościowego (oraz programu preferencyjnej sprzedaży), w tym spełnienie świadczeń, ofert oraz innych warunków określonych w materiałach promocyjnych i marketingowych wyświetlanych Użytkownikowi mobilnemu w ramach konkretnego Programu lojalnościowego oraz Programu preferencyjnej sprzedaży jest Partner handlowy biorący udział w danym Programie lojalnościowym lub Programie preferencyjnej sprzedaży. Każdy Program lojalnościowy oraz Program preferencyjnej sprzedaży dostępny za pomocą Platformy MyShop zawiera wyraźną informację o podmiocie (Partnerze handlowym) odpowiedzialnym za spełnienie świadczeń, ofert oraz innych warunków określonych w materiałach promocyjnych i marketingowych wyświetlanych przez Usługodawcę Użytkownikowi mobilnemu.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Realizując obowiązki prawne wynikające w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późń. zm.) Usługodawca – MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna 9 / 124; 02-594 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533601, nr NIP 5272725429, nr REGON 360186320, kapitał zakładowy 535.500 zł, informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkowników mobilnych przetwarzanych w Platformie MyShop, w tym w szczególności podawanych w elektronicznym formularzu podczas procesu rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop, o którym mowa w § 5 Regulaminu, a także podawanych na potrzeby zgłoszenia, a następnie prowadzenia Programów lojalnościowych dostępnych za pomocą Platformy MyShop.
 2. W przypadkach, związanych z realizacją konkretnych Programów lojalnościowych prowadzonych przez Partnerów Handlowych Usługodawcy za pomocą Platformy MyShop, dane osobowe Użytkowników mobilnych będą przetwarzane przez Partnerów handlowych, którzy są administratorami danych w zakresie obsługi poszczególnych Programów lojalnościowych. Użytkownik mobilny, przed przystąpieniem do poszczególnych programów lojalnościowych, oferowanych przez Partnerów handlowych, zostanie poinformowany o warunkach uczestnictwa w danym Programie lojalnościowym, w tym o zakresie danych, które muszą zostać przekazane Partnerowi handlowemu w celu przystąpienia do danego Programu lojalnościowego. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do danego programu lojalnościowego. W ramach warunków uczestnictwa Użytkownicy mobilni będą informowani również o planowanej długości trwania Programu lojalnościowego oraz Partnerze handlowym Usługodawcy, którego oferta produktów i usług jest promowana w ramach danego Programu lojalnościowego i który jest odpowiedzialny za spełnienie świadczeń oraz warunków promocyjnych wobec Użytkowników mobilnych
 3. W momencie przystąpienia przez Użytkownika mobilnego do danego Programu lojalnościowego, zgodnie z postanowieniami ust. 2, Użytkownik mobilny może zostać zapytany również o podanie dodatkowych danych oraz wyrażenie dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Partnera handlowego, które nie są niezbędne do przystąpienia do danego Programu lojalnościowego, ale umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcjonalności lub benefitów związanych z uczestnictwem w Programie lojalnościowym. W przypadku wyrażenia dodatkowych zgód w tym zakresie administratorem danych osobowych jest Partner handlowy Usługodawcy, który oferuje możliwość przystąpienia do danego Programu lojalnościowego.
 4. W momencie podania przez Użytkownika mobilnego danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3, Użytkownik mobilny zostanie poinformowany o tym, jaki podmiot – Partner handlowy Usługodawcy, jest administratorem podanych danych osobowych oraz o innych informacjach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wymaganych przepisami prawa.
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników mobilnych, o których mowa w ust. 1 w celach:
  • zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  • rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników mobilnych dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
  • monitorowania sposobu korzystania przez Użytkowników mobilnych z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na potrzeby ewentualnego przeciwdziałania działaniom Użytkowników mobilnych niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • w celu bieżącej komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem mobilnym w sprawach związanych ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności: w celu przesłania potwierdzenia dokonania rejestracji w Platformie MyShop, w tym przekazania Użytkownikowi mobilnemu dokumentu potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkownika mobilnego oraz rozpatrywania reklamacji.
 6. Za dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika mobilnego zgodą jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu:
  • wysyłanie informacji handlowych, dotyczących oferowania produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości e-mail, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika mobilnego,
  • wysyłanie informacji handlowych, dotyczących oferowania produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika mobilnego,
  • prowadzenia analiz, działań marketingowych oraz badania preferencji Użytkowników mobilnych, dotyczących produktów i usług Partnerów Handlowych Usługodawcy, w zakresie zakupów dokonywanych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop, przy użyciu takich kryteriów jak wiek, płeć, lokalizacja oraz dotychczasowe preferencje zakupowe Użytkownika mobilnego oraz przygotowywanie dedykowanych, spersonalizowanych ofert zakupu produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkowników mobilnych,
 7. W odniesieniu do przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika mobilnego, wskazanych w ust. 1, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której Użytkownik mobilny jest stroną, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rejestrację indywidualnego konta Użytkownika mobilnego. W odniesieniu do przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika mobilnego, wskazanych w ust. 6, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika mobilnego, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody lub zgód może skutkować pewnymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania Platformy MyShop dla Użytkownika mobilnego.
 8. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mobilnego, podanych zgodnie z postanowieniami ust. 1 lub ust. 6 są podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, tj. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów aplikacji Platforma MyShop ,podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników, podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników. Odbiorcą danych osobowych są również Partnerzy Handlowi, którzy utworzyli w ramach Platformy MyShop Programy Preferencyjnej Sprzedaży, pod warunkiem przystąpienia przez Użytkownika mobilnego do danego Programu Preferencyjnej sprzedaży.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotom, które przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem mobilnym. Dane te mogą być przechowywane dłużej jedynie wyjątkowo w przypadku konieczności spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej bądź też odszkodowawczej, bądź też w przypadku gdy dane te są niezbędne realizacji interesów prawnych Usługodawcy, w szczególności do zapobiegania oszustwom w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej MyShop.
 11. Użytkownik mobilny ma prawo do:
  • żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą, w tym do otrzymania w nadającym się do odczytu formacie zebranych od Użytkownika mobilnego przez Usługodawcę danych osobowych, przetwarzanych w systemie informatycznym,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
  • przenoszenia danych osobowych do innych usługodawców,
  • wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzorczego.
 12. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika mobilnego stosownej zgody, zgodnie z ust. 6 lit. c niniejszego paragrafu, dane osobowe Użytkownika mobilnego mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Wobec Użytkowników mobilnych nie będą na tej podstawie podejmowane jakiekolwiek decyzje, które ich dotyczą. Dane te mogą jednak posłużyć do kierowania do Użytkowników mobilnych spersonalizowanej oferty marketingowej, biorącej pod uwagę ich dotychczasowe preferencje zakupowe, takie jak ilość, wartość i rodzaj kupowanego towaru lub zamawianych usług, korzystanie z określonych programów lojalnościowych dostępnych w ramach Platformy MyShop, lokalizacja, wiek oraz płeć Użytkownika mobilnego.
 13. Zgody, które zostały wyrażone przez Użytkowników mobilnych, dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą być odwołane przez Użytkowników mobilnych w każdej chwili poprzez odznaczenie „okienek” przy odpowiednich klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakładce „Moje dane” dostępnej w Aplikacji mobilnej MyShop, z tym zastrzeżeniem, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Platformy MyShop.
 14. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika mobilnego na przetwarzanie danych wskazanych w ust. 6 lit. c, obejmujących profilowanie, na podstawie zebranych danych mogą być tworzone i przekazywane Podmiotom trzecim anonimowe informacje statystyczne dotyczące ilości Użytkowników mobilnych, którzy skorzystali z oferowanych przez nie produktów i usług w Punktach handlowych przy wykorzystaniu Platformy MyShop, a także zbiorcze (ogólne) dane statystyczne o preferencjach zakupowych Użytkowników mobilnych MyShop, takie jak pora dnia, w którym dochodziło najczęściej do zakupów z wykorzystaniem Platformy MyShop, informacje o ilości dokonanych transakcji z podziałem na Punkty handlowe, informacje o poziomie satysfakcji Użytkowników MyShop z jakości oferowanych produktów i usług oraz jakości obsługi klienta.
 15. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika mobilnego chęci zarejestrowania się w jednym lub więcej Programach lojalnościowych realizowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy MyShop, Użytkownicy mobilni przed przystąpieniem do konkretnego Programu lojalnościowego będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami uczestnictwa.
 16. Usługodawca oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, odpowiadający wiążącemu się z tym ryzykiem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Zabezpieczenia obejmują w szczególności wdrożenie wewnętrznych polityk bezpieczeństwa, upoważnienia limitujące sposób przetwarzania danych osobowych przez swój personel, stosowanie środków ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych oraz kontrolę i zabezpieczanie przepływu danych pomiędzy Platformą MyShop, a siecią publiczną.
 17. W przypadku dołączenia przez Użytkownika mobilnego do Programu Preferencyjnej sprzedaży, utworzonego przez Partnera Handlowego w ramach Platformy MyShop, administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkownika pozostaje Usługodawca. Partner Handlowy nie jest administratorem danych osobowych Użytkownika w tym zakresie. Partner Handlowy może przetwarzać te dane wyłącznie w zakresie imienia i nazwiska Użytkownika mobilnego, który dołączył do Programu Preferencyjnej sprzedaży, wyłącznie w celu i zakresie ustalonym przez Usługodawcę, obejmującym możliwość weryfikacji tego, czy dana osoba dołączyła do Programu Preferencyjnej sprzedaży oraz weryfikacji możliwości skorzystania z przysługujących Użytkownikom mobilnym szczególnych warunków nabycia towarów i usług, ofert, benefitów i świadczeń przyznanych przez Partnera Handlowego w ramach programu preferencyjnej sprzedaży.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Użytkownikiem mobilnym, a Usługodawcą i realizowaną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Użytkownik mobilny ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
 3. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi mobilnemu przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik mobilny podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: kontakt@myshop.mobi
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym termin wejścia w życie zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu opublikowania w Platformie MyShop treści zmienionego Regulaminu w trybie, o którym mowa w ust. 5.
 5. O planowanej zmianie postanowień Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników mobilnych w sposób umożliwiający analizę wprowadzonych zmian na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika mobilnego (podany w trakcie procesu rejestracji indywidualnego konta w Platformie MyShop) wiadomości zawierającej zmienioną treść Regulaminu, a także zamieszczenie powiadomienia z odnośnikiem do zmienionej treści Regulaminu w Aplikacji mobilnej MyShop. Użytkownik mobilny otrzymuje powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez przesłanie przez Usługodawcę powiadomienia PUSH za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop i jest proszony o zapoznanie się ze zmienioną treścią Regulaminu.
 6. Zmiana postanowień Regulaminu uprawnia Użytkownika mobilnego do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik mobilny powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą w trybie przewidzianym w § 8 Regulaminu w celu rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Niżej wskazane Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
  • Załącznik nr 1 - Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
  • Załącznik nr 2 - Regulamin korzystania z Programu preferencyjnej sprzedaży w ramach aplikacji MyShop.mobi
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26-05-2019 roku
 9. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.myshop.mobi, odnośnik do treści Regulaminu zawarty jest także w Aplikacji mobilnej MyShop.mobi.