Polityka prywatności


Data ostatniej aktualizacji: 11 październik 2021r.

Dziękujemy za korzystanie z MyShop.mobi!

Napisaliśmy tę zasadę, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy i jakie masz wybory. Ponieważ jesteśmy firmą internetową, niektóre z poniższych koncepcji są mało techniczne, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystko w prosty i jasny sposób.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Platformy MyShop, w tym w szczególności w ramach Aplikacji mobilnej MyShop oraz na stronie internetowej MyShop i dotyczy:

 • Użytkowników Platformy, czyli osób, które założyły konto w ramach Platformy MyShop i i korzystają z Platformy MyShop jako konsumenci, którzy mogą przystępować do programów lojalnościowych i otrzymywać informacje marketingowe w ramach Platformy,
 • Partnerów handlowych – osób fizycznych, które są przedsiębiorcami i wykorzystują Platformę MyShop w celu promocji swojej działalności i tworzenia programów lojalnościowych na rzecz swoich klientów, jak również osób, które działają w imieniu osób prawnych, będących Partnerami handlowymi, jako ich reprezentanci,
 • Innych osób, których dane są przetwarzane w związku z odwiedzeniem strony internetowej MyShop, fanpage MyShop na Facebooku lub instalacją Aplikacji mobilnej MyShop.

W każdym z tych przypadków Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Platformy MyShop jest MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000533601, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272725429, REGON: 360186320, kapitał zakładowy: 535.500,00 zł.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

 • Adres korespondencyjny: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 • kontakt e-mail: kontakt@myshop.mobi
 • kontakt telefoniczny: 22 765 68 99

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który dba o to aby dane osobowe w naszej organizacji były przetwarzane zgodnie z prawem. Możesz skontaktować się z nim wysyłając wiadomość na adres: iod@myshop.mobi.

Do pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się definicje wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną MyShop.

I. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Platformy MyShop, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia pomiędzy nami a Tobą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 • rozpatrywania ewentualnych, zgłaszanych przez Ciebie reklamacji, dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • utrzymania pomiędzy nami a Tobą bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze świadczonymi przez nas usługami drogą elektroniczną.

Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w związku z powyższymi celami jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Niezależnie od powyższego, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu weryfikacji sposobu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w związku z tworzeniem statystyk dotyczących korzystania z Platformy MyShop oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom niezgodnym z Regulaminem Platformy MyShop lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Prawną podstawą do prowadzenia tego rodzaju działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem administratora (Usługodawcy) jest właśnie zapobieganie nadużyciom, łamaniu regulaminu i przepisów prawa, jak również tworzenie danych statystycznych związanych z funkcjonowaniem Platformy MyShop.

Ponadto, za dobrowolnie wyrażoną przez Ciebie zgodą Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wysyłanie informacji handlowych, dotyczących oferowania produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą poczty elektronicznej,
 • przekazywanie informacji handlowych, dotyczących oferowania produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą wiadomości SMS lub rozmów telefonicznych.

Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (Usługodawcy) jest prowadzenie działań marketingowych, obejmujących usługi świadczone przez Usługodawców oraz informacje od Partnerów handlowych Usługodawcy. Niezależnie od tego, zgody na komunikację marketingową zbierane są stosownie do przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawotelekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695,875. Aktualna lista naszych Partnerów handlowych, których mogą dotyczyć wysyłane wiadomości marketingowe, jest dostępna w ramach Platformy MyShop.

W zakresie w jakim działamy na rzecz naszych Partnerów handlowych, to my odpowiadamy za wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub komunikaty telefoniczne. Partner handlowy ma jedynie wpływ na treść wiadomości, nie ma jednak dostępu do Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu i nie może wykorzystać go poza Platformą MyShop. Nie sprzedajemy naszych baz marketingowych innym podmiotom, a więc to wyłącznie my decydujemy o warunkach wysyłania wiadomości z informacją handlową.

Dodatkowo, w przypadku gdy wyrazisz na naszą rzecz stosowną zgodę, Twoje dane osobowe mogą być poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Nie podejmujemy na tej podstawie jakichkolwiek istotnych decyzji, które Ciebie by dotyczyły. Dane te mogą jednak posłużyć do kierowania do Ciebie spersonalizowanej oferty marketingowej, która bierze pod uwagę Twoje dotychczasowe preferencje zakupowe, takie jak ilość, wartość i rodzaj kupowanego towaru lub zamawianych usług, korzystanie z określonych programów lojalnościowych dostępnych w ramach Platformy MyShop, jak również Twoją lokalizację, wiek oraz płeć. Konsekwencją tego rodzaju działań może być przedstawianie Tobie spersonalizowanych komunikatów marketingowych, dostosowanych do Twojej osoby, a wiec wyświetlenie Ci produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany. Wspomniana powyżej zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 2 Rozporządzenia oraz przepisu art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

2. Przetwarzanie danych w ramach współadministrowania

W niektórych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe jako współadministratorzy danych, wraz z Partnerem handlowym, który odpowiada za program lojalnościowy (Program), do którego przystąpiłaś lub przystąpiłeś. Dane kontaktowe Partnera handlowego, który jest współadministratorem Twoich danych osobowych znajdziesz w informacji o podmiocie odpowiedzialnym za wybrany przez Ciebie program lojalnościowy – czyli podmiocie odpowiedzianym za założenie i zarządzanie takim Programem. Współadministrowanie oznacza, że są dwa podmioty, które wspólnie odpowiadają za przetwarzanie Twoich danych osobowych Użytkownika w ramach takiego Programu i decydują o celach i sposobach przetwarzania tych danych.

Informujemy Cię, że Partner handlowy, tworzący Program w ramach Platformy MyShop przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy dołączyli do danego Programu. Nie ma więc dostępu do danych innych Użytkowników Platformy MyShop. Stąd też Partner handlowy przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w ograniczonym zakresie i widzi tylko te informacje, które są związane z Twoim uczestnictwem w programie lojalnościowym. Właśnie w takim zakresie przysługuje mu, wespół z Usługodawcą (czyli z nami), status współadministratora danych osobowych osób, które przystąpiły do zarządzanego przez niego Programu.

Jako Użytkownik musisz wiedzieć, że przystąpienie do danego Programu równoznaczne jest z przekazaniem Twoich danych osobowych Partnerowi handlowemu, odpowiedzialnemu za dany Program. Partner handlowy ma w szczególności dostęp do danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), Twojego wieku oraz danych dotyczących Twoich wizyt w Punktach handlowych danego Partnera handlowego, nabywanych produktach lub usługach oraz innych informacjach dotyczących korzystanie przez Ciebie z Programu, zbierania punktów, pieczątek czy też przysługujących rabatach lub nagrodach. Podanie danych osobowych w tym zakresie jest warunkiem przystąpienia do danego Programu.

W zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę oraz Partnera handlowego jako współadministratorów, przetwarzamy je w następujących celach:

 • w celu zawarcia oraz wykonania umowy, obejmującej Twoje uczestnictwo w Programie, zarządzanym przez Partnera handlowego, co obejmuje również umożliwianie Tobie zbieranie punktów/pieczątek oraz odbieranie produktów promocyjnych lub gratisów – prawną podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w celu zawarcia oraz wykonania umowy,
 • w celu tworzenia danych statystycznych i analitycznych, dotyczących korzystania przez Ciebie z danego Programu, tworzonego przez Partnera handlowego – w takiej sytuacji prawna podstawą do przetwarzania danych Użytkowników jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (w tym przypadku – współadministratorów), przy czym takim interesem może być właśnie chęć tworzenia statystyk i analiz dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z danego Programu.

3. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Platformy MyShop korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. Niektórzy z nich mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w naszym imieniu. Z podmiotami takimi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Są to następujące podmioty:

 • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych – OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów Platformy MyShop (Sentry) - Functional Software Inc z siedzibą w San Francisco w Kalifornii,
 • podmiot świadczący usługi umożliwiające zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania z Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Analytics) oraz usługi umożliwiającej wykrywanie błędów w ramach Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Crashlytics) – usługi te świadczone są przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii,
 • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników – Twilio Inc. z siedzibą w San Francisco, Kalifornii,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników – LINK Mobility Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi w zakresie obsługi płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi księgowe – Pointway Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Odbiorcą danych osobowych mogą być również Partnerzy handlowi, którzy utworzyli w ramach Platformy MyShop Programy, pod warunkiem, że przystąpisz jako Użytkownik do danego Programu – w takiej sytuacji dane osobowe przetwarzane są przez Partnera handlowego oraz Usługodawcę jako współadministratorów.

Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych powyżej, posiada swoja siedzibę w USA, Usługodawca informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotom, które umożliwiają zawarcie specjalnych umów, obejmujących Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Stanowi to podstawę do przekazania danych do USA, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności Functional Software Inc, Google LLC oraz Twilio Inc

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy rejestrujesz się w ramach Platformy MyShop lub logujesz się do Platformy MyShop możesz użyć zewnętrznych usług uwierzytelniania, świadczonych przez Google, Facebook lub Apple. W takim przypadku korzystasz z usług tych podmiotów (musisz mieć zarejestrowane konto u któregoś z tych dostawców) i to te podmioty są administratorami Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzają one Twoje dane osobowe znajdziesz w politykach prywatności tych usługodawców, które są zamieszczone na ich stronach internetowych.

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy nami a Tobą. Dane te mogą być przechowywane dłużej jedynie wyjątkowo, w przypadku konieczności zapobiegania oszustwom lub nadużyciom czy też spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dotyczących odpowiedzialności karnej bądź też odszkodowawczej – nie dłużej niż przez 5 lat od momentu zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane również przez Partnera handlowego (tj. przez Usługodawcę i Partnera handlowego jako współadministratorów), przetwarzanie Twoich danych, w sytuacji gdy przystąpiłeś lub przystąpiłaś do Programu utworzonego przez Partnera handlowego, trwa przez okres uczestnictwa w danym Programie – tym samym Partner handlowy nie przetwarza danych osobowych po opuszczeniu przez Ciebie danego Programu.

5. Prawa, które Ci przysługują

Jako Użytkownik, masz prawo do:

 • żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • cofnięcia wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innych usługodawców.

Dodatkowo, masz prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 • kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@myshop.mobi,
 • korzystając z funkcjonalności usuń konto, dostępnej w ramach ustawień konta Użytkownika Platformy MyShop,
 • wysyłając żądanie usunięcia danych na adres korespondencyjny Spółki: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po otrzymaniu żądania w tym zakresie. Zastrzegamy jednak, że możemy odmówić ich usunięcia w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich przechowywania, jesteś stroną obowiązującej umowy, zawartej z nami lub dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Zgody, które zostały wyrażone w ramach Platformy MyShop, dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą być odwołane przez Ciebie w każdej chwili poprzez odznaczenie „okienek” przy odpowiednich klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakładce „Moje dane” dostępnej w ramach Platformy MyShop. Wskazujemy jednakże, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Platformy MyShop.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami Rozporządzenia, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazujemy, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym niemożnością korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop.

6. Dodatkowe informacje dotyczące współadministrowania

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane przez Usługodawcę oraz Partnera handlowego jako współadministratorów, masz prawo do zażądania realizacji przysługujących Ci praw od każdego ze współadministratorów. Niezależnie od tego, Usługodawca oraz Partner handlowy ustalili, że sugerowanym punktem kontaktowym dla Użytkowników, którzy chcą zażądać realizacji swoich praw, będzie Usługodawca.
W związku z tym, aby przyspieszyć proces udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika i umożliwić sprawne przekazanie Tobie pełni informacji, o które wnioskujesz, sugerujemy abyś kontaktował lub kontaktowała się z Usługodawcą bezpośrednio, za pomocą danych kontaktowych wskazanych w treści tej polityki prywatności.

II. Przetwarzanie danych osobowych Partnerów handlowych

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Jeżeli jesteś naszym Partnerem handlowym i korzystasz z Platformy MyShop w celu promocji swojego biznesu, tworzenia programów lojalnościowych na rzecz swoich klientów czy też prowadzenia działań marketingowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, opartej o treść Regulaminu, który jest akceptowany w ramach Platformy MyShop. Przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy obejmuje m.in. założenie konta w ramach Platformy MyShop, korzystanie z poszczególnych jej funkcjonalności, bieżące kontakty związane z realizacja umowy czy rozliczenia finansowe. Prawną podstawą do przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest konieczność przetwarzania w celu zawarcia oraz wykonania umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
 • realizacji obowiązków, jakie są nałożone na Administratora na podstawie przepisów prawa, np. przepisów podatkowych. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia,
 • tworzenia statystyk i analiz, dotyczących korzystania z Platformy MyShop, zapobieganiu błędom i usterkom w ramach Platformy oraz prowadzeniu działań, mających na celu udoskonalanie działania Platformy – prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Takim prawnie uzasadnionym interesem administratora (naszym) jest m.in. tworzenie statystyk i prowadzenie działań mających na celu zapewnienie niezawodnego działania Platformy, jak również działań związanych z ciągłym rozwojem Platformy,
 • przeciwdziałania działaniom niezgodnym z Regulaminem Platformy MyShop lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – takie przeciwdziałanie również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a tym samym podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Dodatkowo, jeżeli jesteś osobą, która reprezentuje naszego Partnera handlowego (np. członkiem zarządu osoby prawnej albo osobą wyznaczoną do obsługi Platformy MyShop), również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej. W takim wypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych, polegający na konieczności przetwarzania danych osób reprezentujących osobę prawną lub działających w imieniu tej osoby, w związku z realizacją celów opisanych powyżej, a przepisem pozwalającym na ich przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Pozostałe postanowienia niniejszej polityki prywatności, dotyczące Partnerów handlowych, stosuje się również do osób reprezentujących tych Partnerów handlowych.

2. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W celu prawidłowego świadczenia usług w ramach Platformy MyShop możemy przekazywać dane osobowe naszych Partnerów handlowych następującym podmiotom:

 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych – OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów Platformy MyShop (Sentry) – Functional Software Inc z siedzibą w San Francisco w Kalifornii ,
 • podmiot świadczący usługi umożliwiające zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania z Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Analytics) oraz usługi umożliwiającej wykrywanie błędów w ramach Aplikacji mobilnej MyShop (Firebase Crashlytics) – usługi te świadczone są przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości e-mail do użytkowników – Twilio Inc z siedzibą w San Francisco, Kalifornii,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy możliwość automatycznej wysyłki wiadomości SMS do Użytkowników – LINK Mobility Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi w zakresie obsługi płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi księgowe – Pointway Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych powyżej posiada swoja siedzibę w USA, Usługodawca informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podmiotom, które umożliwiają zawarcie specjalnych umów, obejmujących Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Stanowi to podstawę do przekazania danych do USA, zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności Functional Software Inc, Google LLC oraz Twilio Inc.

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy rejestrujesz się w ramach Platformy MyShop lub logujesz się do Platformy MyShop możesz korzystać z zewnętrznych usług uwierzytelniania, świadczonych przez Google, Facebook lub Apple. W takim przypadku korzystasz z usług tych podmiotów (musisz mieć zarejestrowane konto u któregoś z tych dostawców) i to te podmioty są administratorami Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzaną one Twoje dane osobowe znajdziesz w politykach prywatności tych usługodawców.

3. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe (tzn. dane Partnera handlowego) mogą być przetwarzane przez Usługodawcę przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, zawartej pomiędzy nami a Tobą, oraz przez okres do 5 lat od roku, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług na Twoją rzecz – okres ten ustalony został na podstawie przepisów prawa podatkowego, które w taki sposób określają termin przedawnienia roszczeń podatkowych. Dane, które nie są dokumentami księgowymi usuwamy po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy, wynoszącym 3 lata, licząc począwszy od zakończenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Prawa, które Ci przysługują

Jako Partner handlowy, masz prawo do:

 • żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innych usługodawców.

Dodatkowo, masz prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 • kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@myshop.mobi,
 • wysyłając żądanie usunięcia danych na adres korespondencyjny Spółki: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po otrzymaniu żądania w tym zakresie. Zastrzegamy jednak, że możemy odmówić ich usunięcia w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich przechowywania lub dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami Rozporządzenia, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazujemy, że niepodanie przez Ciebie danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym niemożnością korzystania z funkcjonalności Platformy MyShop.

III. Osoby odwiedzające stronę internetową Platformy MyShop

Jeżeli jesteś osobą, która odwiedza nasza stronę internetową, również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem naszej Platformy czy po prostu przeglądasz zawartość strony. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie może obejmować w szczególności dane o Twoim urządzeniu, przeglądarce internetowej, dostawcy usług dostępu do Internetu, adresie IP, jak również inne dane zapisane w ramach plików cookies. Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) w sytuacji gdy obserwujesz nasz fanpage na Facebooku, lubisz lub komentujesz nasze wpisy. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w sytuacji gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem danych podanych na naszej stronie internetowej, w tym poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce kontakt lub kontaktujesz się z nami poprzez portal społecznościowy Facebook.

1. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim jesteś osobą odwiedzającą nasza stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • umożliwieniu Tobie korzystania z naszej strony internetowej, w tym jej prawidłowego wyświetlania i działania wszystkich funkcjonalności strony,
 • umożliwieniu Tobie wchodzenia na nasz fanpage na Facebooku,
 • zapobieganiu błędom i usterkom w ramach strony,
 • prowadzeniu działań analitycznych, związanych z ilością wejść na stronę i sposobem korzystania z niej przez Użytkowników,
 • prowadzeniu działań marketingowych, mających na celu promocję oferowanych przez nas usług,
 • zapobieganiu działaniom niedozwolonym, w szczególności mającym na celu uszkodzenie strony lub nieuprawniony dostęp do panelu zarządzania stroną,
 • umożliwieniu kontaktu pomiędzy nami a Tobą, w sytuacji gdy wysyłasz do nas wiadomości.

Prawną podstawą do przetwarzania wskazanych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem są właśnie te sytuacje, które wymieniliśmy powyżej.

2. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

 • podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe – OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analizy ruchu w ramach naszej strony internetowej (Google Analytics) – Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii,
 • podmiot świadczący na naszą rzecz możliwość prowadzenia naszego fanpage na Facebooku oraz usługi umożliwiające implementację wtyczki Facebooka w ramach naszej strony internetowej, co pozwala nam na prowadzenie działań marketingowych w ramach portalu społecznościowego Facebook – Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii.

W związku z działaniami analitycznymi oraz marketingowymi dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tzn. do Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA – podmiot ten odpowiada za analizę ruchu w ramach naszej strony internetowej. Podmiot ten zawarł specjalną umowę, zawierającą Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Stanowi to podstawę do przekazania danych do USA, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

3. Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W sytuacji gdy wszedłeś lub weszłaś na naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, zapisane w ramach plików cookies lub danych o logowaniu przetwarzane są tak długo jak długo korzystasz ze strony internetowej oraz przez okres do roku od zakończenia korzystania (od ostatniej wizyty na stronie). Niezależnie od tego, możesz usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia wcześniej. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe w związku z działaniem naszego fanpage na Facebooku, przetwarzamy Twoje dane tak długo jak obserwujesz nasz fanpage, lubisz nasze wpisy albo je komentujesz. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą danych kontaktowych lub środków na naszej stronie internetowej lub Facebooku, przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania kontaktu oraz do upływu 3 miesięcy od zakończenia takiego kontaktu.

4. Jakie są Twoje prawa?

Jako osoba odwiedzająca naszą stronę internetową, masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo, masz prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić w następujący sposób:

 • kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@myshop.mobi,
 • wysyłając żądanie usunięcia danych na adres korespondencyjny Spółki: Al. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Usuniemy Twoje dane niezwłocznie po otrzymaniu żądania w tym zakresie. Zastrzegamy jednak, że możemy odmówić ich usunięcia w sytuacji gdy przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich przechowywania lub dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe osoby, która wchodzi na naszą stronę internetową nie będą wykorzystywane w celu profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wskazujemy, że ewentualne działania marketingowe podejmowane są, bazując na ogólnych informacjach, związanych z wejściem na stronę internetową, a tym samym nie wpływają istotnie na osobę i nie są związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

IV. Pliki cookies

Tak jak wskazaliśmy powyżej, w ramach naszej strony internetowej (w tym w ramach Platformy MyShop, uruchamianej za pośrednictwem przeglądarki internetowej) wykorzystujemy pliki cookies. Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie strony internetowej indywidualnie każdemu z Użytkowników. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia.

Informujemy Cię, że masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu naszych plików cookies do swojego urządzenia. Zastrzegamy jednak, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy MyShop może mieć charakter ograniczony.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiana ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, może być dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Platformy MyShop lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.