Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z MyShop.mobi!

Napisaliśmy tę zasadę, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy i jakie masz wybory. Ponieważ jesteśmy firmą internetową, niektóre z poniższych koncepcji są mało techniczne, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyjaśnić wszystko w prosty i jasny sposób.

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Usługobiorcę, przez MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 1 DEFINICJE

 • Aplikacja mobilna MyShop. Aplikacja stanowiąca element Platformy MyShop i służąca do komunikacji na odległość z jej zasobami za pomocą sieci Internet, instalowana w pamięci Urządzenia mobilnego będącego w posiadaniu Użytkownika mobilnego, umożliwiająca dostęp temu użytkownikowi do zasobów Platformy MyShop według indywidualnych preferencji;
 • Usługodawca. Oznacza MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bruna 9 lok. 124, 02-594 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000533601 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 527-272-54-29, nr REGON: 360186320, kapitał zakładowy: 535.500 zł, która świadczy usługi drogą elektroniczną,
 • Cookies. Oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej MyShoporaz Aplikacji mobilnej MyShop;
 • Cookies Usługodawcy. Oznacza Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej MyShop oraz Platformy MyShop (w tym również Aplikacji mobilnej MyShop);
 • Cookies Zewnętrzne. Oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem Platformy MyShop (w tym również Aplikacji mobilnej MyShop);
 • Platforma MyShop. Platforma MyShop.mobi, system informatyczny, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników mobilnych. W skład systemu wchodzi między innymi baza danych oraz narzędzia programowe zainstalowane na serwerach, a także Aplikacja mobilna MyShop służąca Użytkownikom mobilnym do korzystania na odległość z zasobów udostępnionych w systemie według indywidualnych preferencji Użytkowników mobilnych;
 • Rozporządzenie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO),
 • Strona internetowa MyShop. Strona internetowa www.myshop.mobi, zarządzana przez Usługodawcę,
 • Urządzenie. Urządzenie Użytkownika podłączone do sieci Internet, za pomocą którego korzysta on ze strony internetowej Usługodawcy lub z Aplikacji mobilnej MyShop,
 • Urządzenie mobilne. Urządzenie elektroniczne typu telefon komórkowy, smartphone lub tablet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS, które umożliwia Użytkownikowi mobilnemu dostęp do Platformy MyShop za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Myshop;
 • Użytkownik. Osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop, w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej MyShop lub ze strony internetowej Usługodawcy
 • Użytkownik mobilny. Osoba fizyczna, będąca Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, korzystająca z zasobów Platformy MyShop za pomocą Aplikacji mobilnej MyShop, zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Platformy MyShop.mobi dla Użytkowników mobilnych.

§ 2 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową Usługodawcy lub Platformę MyShop (w tym w szczególności Aplikację mobilną MyShop) indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

§ 3 DANE OSOBOWE

 • W ramach stosowania Cookies może dojść do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, takich jak adres e-mail, adres IP czy też informacje o wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub oprogramowaniu. Administratorem tych danych jest Usługodawca, czyli MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bruna 9 lok. 124, 02-594 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533601.
 • Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę z którą Użytkownik może skontaktować się w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres iod@myshop.mobi lub wysyłając korespondencję na adres: MyMLS.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bruna 9 lok. 124; 02-594 Warszawa.

§ 4 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe powiązane z plikami cookies przetwarzane są na podstawie:
  • Zgody osoby, której dane dotyczą – w przypadku niektórych usług dostępnych w ramach Aplikacji Mobilnej MyShop, opierających się na analizie czynników osobowych Użytkownika w celu wyświetlania dedykowanych wiadomości marketingowych (profilowaniu) dane osobowe zawarte w treści plików cookies zostaną wykorzystane po udzieleniu przez Użytkownika zgody w ramach Aplikacji Mobilnej MyShop. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest właśnie jego zgoda, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia.
  • Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W przypadku założenia konta Użytkownika w ramach Aplikacji Mobilnej MyShop i akceptacji treści regulaminu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną na podstawie zawartej umowy. Do ich prawidłowego świadczenia, w tym do umożliwienia prawidłowego działania aplikacji, konieczne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w treści plików cookies. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia.
  • Prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy – Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu kontroli ruchu na stronie internetowej MyShop oraz w ramach Aplikacji mobilnej MyShop, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa Aplikacji mobilnej MyShop czy też umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą za pomocą mediów społecznościowych. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.
 2. Zawarte w treści plików cookies dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim wyłącznie w celu niezbędności realizacji usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej MyShop lub Aplikacji mobilnej MyShop, usuwania usterek technicznych i błędów lub w celu oceny czynników osobowych Użytkownika, korzystającego z Aplikacji mobilnej MyShop, w przypadku wyrażenia przez niego osobnej zgody. Są to następujące podmioty:
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi hostingowe, bazujące na dedykowanych serwerach bazodanowych zlokalizowanych w specjalistycznych centrach bazodanowych,
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z techniczną obsługą ewentualnych błędów Aplikacji mobilnej MyShop,
  • Facebook Ireland Ltd. czyli podmiot umożliwiający kontakt Użytkownika z Usługodawcą za pomocą portalu społecznościowego Facebook, za pomocą wtyczki umieszczonej na stronie internetowej MyShop,
  • podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy możliwość oceny ilości użytkowników korzystających z Aplikacji Mobilnej MyShop lub strony internetowej MyShop.

Część tych podmiotów może mieć siedzibę poza Unią Europejską, na terenie Stanów Zjednoczonych. Usługodawca zapewnia, że na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów zobowiązał je do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa powierzonych im danych osobowych. Podmioty te są uczestnikami programu Tarcza Prywatności, który gwarantuje przestrzeganie przez przedsiębiorstwa z USA regulacji dotyczących danych osobowych, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej.

§ 5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

 1. w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej wycofania, ograniczenia
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas obowiązywania umowy
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (Usługodawcy) – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, nie dłużej niż rok

§ 6 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Usługodawca nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 2. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 4. W przypadku gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES

 1. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku wykorzystania tej opcji, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą strony internetowej MyShop lub Aplikacji mobilnej MyShop może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

§ 8 PROFILOWANIE

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w ramach Aplikacji mobilnej MyShop, może ona wziąć pod uwagę dotychczasowe preferencje zakupowe Użytkownika, dokonywane za pośrednictwem Aplikacji mobilnej MyShop, wiek, płeć oraz lokalizację Użytkownika jak również analizę interesujących Użytkownika treści w ramach Aplikacji mobilnej MuShop i na tej podstawie wyświetlić dedykowane komunikaty marketingowe.

§ 9 MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia mobilnego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej w ramach Urządzenia bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami Cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji Mobilnej MyShop lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z nich.